Urząd Miejski w Opocznie

Zawieszenie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego DESZCZÓWKA - Gromadzenie wód opadowych

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o zawieszeniu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego DESZCZÓWKA – Gromadzenie wód opadowych

WFOŚiGW w Łodzi - zawieszenie wniosków

 

Program „DESZCZÓWKA – gromadzenie wód opadowych”

Skorzystaj z dotacji na gromadzenie wód opadowych w miejscu zamieszkania

Gmina Opoczno planuje w imieniu mieszkańców złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który ogłosił nabór wniosków do Programu „DESZCZÓWKA – gromadzenie wód opadowych”.

UWAGA! Program przeznaczony jest tylko dla budynków mieszkalnych, w których nie jest prowadzona, jak również zarejestrowana działalność gospodarcza.

Program ten pozwala pozyskać środki na dofinansowanie gromadzenia wód opadowych na terenie gminy Opoczno, realizowane w latach 2020 – 2022. Głównym celem programu jest efektywne i oszczędne  korzystanie z zasobów wodnych, ograniczenie poboru wody uzdatnionej na potrzeby ekosystemów przyrodniczych, stabilizowanie warunków wilgotności i mikroklimatu w warunkach lokalnych.

Dofinansowanie udzielone będzie w formie dotacji do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 5 000 zł. Rozliczenie kosztów zadania następuje wyłącznie w kwotach netto tj. bez podatku VAT.

O uzyskanie dotacji będą mogły ubiegać się tylko osoby fizyczne.

Burmistrz Opoczna zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wstępnych deklaracji w w/w programie.

Prosimy zainteresowanych mieszkańców Gminy Opoczno o składanie deklaracji udziału w programie w terminie od 4 maja do 5 czerwca 2020 roku

Na podstawie deklaracji, które wpłyną, Gmina złoży wniosek o dofinansowanie, a następnie po uzyskaniu pozytywnej decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi podpisze umowę.

Dotacją objęte są zadania budowy:

 1. ogrodów deszczowych,
 2. muld chłonnych,
 3. studni chłonnych,
 4. naziemnych wolnostojących zbiorników na wody opadowe z dachów,
 5. podziemnych zbiorników na wody opadowe.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się  :

 1. zakup materiałów, roślin niezbędnych do wykonania ogrodów, muld studni, zbiorników, systemów rozprowadzania zgromadzonych wód opadowych,
 2. roboty budowlano – montażowe związane z modyfikacją istniejących systemów spustowych wód opadowych do zasilenia nowych inwestycji,
 3. roboty budowlano – montażowe związane z wykonaniem inwestycji gromadzenia wód opadowych,

Koszty niekwalifikowane (wyłącznie udział własny) stanowią koszty:

 1. wykonania dokumentacji projektowej,
 2. pomiary geodezyjne,
 3. nadzór inwestorski,

Wzór deklaracji dostępny jest poniżej w załączniku, lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opocznie

Deklarację można składać:

 1. w  Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Opocznie,
 2. przesłać na adres: Urząd Miejski, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Staromiejska 6, 26 – 300 Opoczno z dopiskiem:                               Wydział Ochrony Środowiska „Deszczówka”,
 3. w formie elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Informacji udziela:

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Opocznie – budynek A, parter, pokój nr A3, tel. 44 786 01 18.

Data stworzenia : 2020-04-23 13:56 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2020-04-23 13:56 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2020-12-01 14:00 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński