Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenia na posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego  w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca grudnia i stycznia 2018 r.
 2. Budżet gminy na rok 2019.
 3. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2018 r.
 4. Straż Miejska - wydatki i wpływy.
 5. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej za 2018 r.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzież i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2018 r.
 2. Budżet gminy na rok 2019.
 3. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2018.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. o godz. 15.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2018 r.
 2. Kontrola działań podjętych przez Burmistrza w zakresie poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno (sytuacja bieżąca i dwa lata wstecz).
 3. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2018 r.
 2. Budżet gminy na rok 2019.
 3. Sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2018.
 4. Straż Miejska - wydatki i wpływy.
 5. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Andrzej Rożenek


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2018 r.
 2. Budżet gminy na rok 2019.
 3. Zatrudnienie w placówkach oświatowych.
 4. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2018 r.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2018r.
 2. Budżet gminy na rok 2019.
 3. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2018r.
 4. Straż Miejska - efekty realizacja zadań.
 5. Dyskusja na temat utworzenia jednostek pomocniczych Gminy Opoczno.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola


 

Zaproszenie na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) uprzejmie zapraszam na IV sesję Rady Miejskiej w Opocznie, która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ślubowanie radnej.
 4. Przedłożenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr III z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 7. Sprawozdania z prac Komisji Rady za rok 2018.
 8. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
 9. Szkody łowieckie. Gospodarowanie zasobami leśnymi i wspólnoty gruntowe.
 10. Założenia organizacyjne prac pn. bieżące utrzymanie dróg.
 11. Straż Miejska – efekty realizacji zadań.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,
 3. zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego „W rodzinie siła” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
 4. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 – 2034,
 5. uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2019,
 6. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” w Opocznie,
 7. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Opoczyńskim w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Opoczno Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Opocznie oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Opocznie,
 9. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17 Stycznia (po zmianie nazwy: Generała Kazimierza Bończy-Załęskiego), rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej,
 10. zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury,
 11. zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej.

13. Zapytania i wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

 

Sesja on – line oraz archiwalne zapisy dostępne pod adresem:

http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line