Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenia na posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie  ul. Staromiejska 6.  

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego br.
 2. Czystość i porządek w gminie oraz analiza opłat za odpady komunalne.
 3. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2018 rok - całkowity koszt zadania.
 4. Informacja na temat Strategii Gminy Opoczno  na lata 2016 - 2020.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 12.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie,  ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego br.
 2. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu - bezrobocie w gminie Opoczno w roku 2018.
 3. Funkcjonowanie w Gminie Opoczno unijnych programów dotyczących rolnictwa.
 4. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 26 marca 2019r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego br.
 2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018 - ocena.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 5. Informacja na temat realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.
 6. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu - bezrobocie w Gminie Opoczno w roku 2018.
 7. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 8. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. o godz. 13.30 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska  6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego br.
 2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018 - ocena.
 3. Bezrobocie w Gminie Opoczno w roku 2018.
 4. Czystość i porządek na terenie Gminy Opoczno oraz analiza opłat za odpady komunalne.
 5. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2018 r.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Rożenek


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 8.30 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie,  ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego br.
 2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018 - ocena.
 3. Bezrobocie w Gminie w roku 2018. Informacja na temat prac interwencyjnych w roku 2018.
 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na 2018r.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński


 

Zaproszenie na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) uprzejmie zapraszam na VI sesję Rady Miejskiej w Opocznie, która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedłożenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów Nr IV i V z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu - bezrobocie w gminie Opoczno w roku 2018.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
 7. Czystość i porządek w gminie - ocena oraz analiza opłat za odpady komunalne.
 8. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2018 r. - całkowity koszt zadania.
 9. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018 - ocena.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.
 11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu za 2018 r.
 12. Organizacja sieci szkół na rok szkolny 2019/2020.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od osób fizycznych,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 - 2034,
  3. zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019,
  4. przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2019 - 2021",
  5. przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Opoczno na rok 2019",
  6. zmiany uchwały Nr XXII/222/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego położonego w Opocznie przy ul. gen. Kazimierza Bończy - Załęskiego,
  7. wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej na terenie Gminy Opoczno,
  8. przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno".
  9. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,
  10. rozpatrzenia petycji Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie o utworzenie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie,
  11. rozpatrzenia petycji Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie o utworzenie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie,
  12. rozpatrzenia petycji Nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie o utworzenie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba