Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Wspólny System Segregacji Odpadów

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. w gminie Opoczno rozpoczęło się wdrażanie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów, który ma obowiązywać na terenie całego kraju. Odpady odbierane będą z podziałem na następujące frakcje:

 • odpady zmieszane (pojemnik szary lub czarny),
 • papier (pojemnik niebieski),
 • szkło (pojemnik zielony),
 • metale i tworzywa sztuczne (worek żółty - nieruchomości jednorodzinne, pojemnik żółty - nieruchomości wielolokalowe),
 • odpady biodegradowalne i odpady zielone (worek brązowy),
 • odpady niebezpieczne (worek czerwony).

Worki o kolorze żółtym, brązowym i czerwonym dostarczane będą przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie podczas odbioru odpadów komunalnych.

Przypominamy o stosowaniu się do zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz segregowania odpadów według załączonego schematu.

ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCHPrzypominamy, że odpady biodegradowalne
(skoszona trawa, liście, drobne gałęzie, trociny itp.)
z terenu miasta i gminy Opoczno odbierane są
w danym roku kalendarzowym sprzed posesji
raz w miesiącu - IV wtorek miesiąca.

Dodatkowy odbiór w/w odpadów w okresie
od 1 kwietnia do 31 października 
z terenu miasta Opoczno odbywa się w II wtorek miesiąca.

ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW W GMINIE OPOCZNO

Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości z terenu miasta i gminy Opoczno o bezwzględnym ZAKAZIE SPALANIA ODPADÓW w piecach i kotłach domowych, jak również na wolnym powietrzu.

Niniejsze informacje mają na celu uświadomić Państwu konsekwencje, jakie wiążą się ze spalaniem odpadów oraz wskazanie prawidłowego sposobu postępowania z odpadami, co pozwoli uniknąć sankcji i przyczyni się do poprawy stanu powietrza w naszej gminie.

Skutki spalania odpadów

W związku ze spalaniem odpadów w piecach i kotłach domowych co roku w okresie jesienno-zimowym znacznie pogarsza się jakość powietrza w naszej gminie.

W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania – gdy jest zbyt niska w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Spalanie odpadów w paleniskach domowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach (200-500oC) i towarzyszy temu emisja wielu zanieczyszczeń do atmosfery.

Podczas spalania odpadów powstaje szkodliwy dym, który zawiera:

 • tlenek węgla - czad, który powoduje uszkodzenie układu krążenia i układu nerwowego;

 • tlenek azotu, który powoduje podrażnienia układu oddechowego, a nawet uszkodzenia płuc;

 • dwutlenek siarki, który powoduje trudności z oddychaniem i jest przyczyną kwaśnych deszczy;

 • drobny pył, który zawiera związki metali ciężkich - zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu.

Podczas spalania odpadów wytwarzają się silnie trujące związki chemiczne, powodujące wiele ciężkich, a nawet śmiertelnych chorób.

Astma, alergie, nowotwory, to najczęstsze konsekwencje, jakie ponosi organizm z powodu wdychania zanieczyszczonego powietrza.

Czego nie można spalać w piecu:

 • plastikowych butelek i pojemników;

 • worków foliowych;

 • opakowań z tworzyw sztucznych;

 • opon i wyrobów z gumy;

 • płyt wiórowych i laminowanych;

 • elementów drewnianych pokrytych lakierem;

 • opakowań po farbach i rozpuszczalnikach;

 • odzieży z tworzyw sztucznych, obuwia;

 • kolorowych gazet;

 • ubrań i obuwia;

 • zabawek;

 • mebli.

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. (Dz. U. z dn. 14 listopada 2017 r., poz. 4549) w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zakazuje się stosowania paliw:

1) w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24MJ/kg i zawartości popiołu nie większej niż 12%;

2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;

3) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;

4) zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.

 

Jakie sankcje grożą za spalanie odpadów?

Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat do 500 lub grzywna do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w roku 2017

 • pdf Analiza - 2017.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w roku 2016

 • pdf Analiza - 2016.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno 2016

ZMIANA METODY NALICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - 7 zł osoba/miesiąc

Informujemy mieszkańców Gminy Opoczno, że od 1 lutego 2017 roku zmienia się metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość stawki tej opłaty.

Rada Miejska w Opocznie uchwałą Nr XXVII/323/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku zmieniła metodę naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami w/w uchwały opłata za odbiór odpadów komunalnych będzie uzależniona od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Zmianie ulega również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała Nr XXVII/324/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku).

W związku z powyższym niezbędne jest ponowne wypełnienie i złożenie deklaracji w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 28 lutego 2017 roku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lutego 2017 r. będzie wynosiła:

 • 7,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 • 14,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Druk deklaracji można pobrać w Urzędzie Miejskim w Opocznie oraz ze strony internetowej www.bip.opoczno.pl (zakładka: Gospodarka odpadami). Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 44 736 31 20.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Opocznie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  i Ochrony Środowiska, budynek A, parter, pokój nr 2, w godzinach pracy tj. poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 - 15.30, wtorek w godz. 7.30 - 16.30, piątek w godz. 7.30 - 14.30.

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stawka opłaty zostanie określona w drodze decyzji naliczającej opłatę, tak jak w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OPOCZNO

Nowe stawki opłaty obowiązują od 1 czerwca 2016 roku.

Urząd Miejski w Opocznie informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 r. Rada Miejska w Opocznie podjęła Uchwałę Nr XX/203/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Opoczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 17 maja 2016 roku, poz. 2223).

Zgodnie z ww. Uchwałą zostały ustalone następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego:

 

Odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 10 zł - gospodarstwo domowe 1 osobowe;

2) 17 zł - gospodarstwo domowe 2 osobowe;

3) 24 zł - gospodarstwo domowe od 3 do 5 osób;

4) 30 zł - gospodarstwo domowe powyżej 5 osób.

Odpady komunalne  nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 20 zł - gospodarstwo domowe 1 osobowe;

2) 34 zł - gospodarstwo domowe 2 osobowe;

3) 48 zł - gospodarstwo domowe od 3 do 5 osób;

4) 60 zł - gospodarstwo domowe powyżej 5 osób.

Zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 250) właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu o złożoną deklarację.

Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Jednocześnie przypominamy wszystkim mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych, że wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty oraz prawidłowość deklaracji należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Opocznie w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE OPOCZNO

 

 • Zmiana terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/170/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 8 kwietnia 2016 roku, poz. 1602) właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania  z dołu w następujących terminach:

1) styczeń, luty, marzec - do 31 marca danego roku;

2) kwiecień, maj, czerwiec - do 30 czerwca danego roku;

3) lipiec, sierpień, wrzesień - do 30 września danego roku;

4) październik, listopad, grudzień - do 20 grudnia danego roku.

 • Zmiana formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 maja 2016 roku obowiązuje nowy druk deklaracji, który określony został w Uchwale Nr XIX/171/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 13 kwietnia 2016 roku poz. 1696).             

Formularz deklaracji znajduje się na stronie www.bip.opoczno.pl w zakładce: druki urzędowe do pobrania oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, budynek A, pokój nr 2.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w roku 2015

 • pdf Analiza.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Opoczno 2015

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2016 ROKU.

W związku ze zmianą zapisów w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U z 2013 roku poz. 1399 ze zm.) w zakresie zwiększenia częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Opoczno.

Informujemy, iż wszelkie nieprawidłowości w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Opoczno należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Opocznie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska pod nr telefony (44) 736 31 20 w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie przypominamy o funkcjonowaniu na terenie gminy Opoczno Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt ten znajduje się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie, czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 700-1500, w piątek w godz. 700-1800. Do punktu można bezpłatnie dostarczyć segregowane odpady komunalne m.in. papier, plastik, odpady wielkogabarytowe, elektroniczne, elektryczne, metale, zużyte opony, odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory, leki) itp.

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2018 ROKU


Informujemy, że odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie,  ul Krótka 1, 26-300 Opoczno, firma ta wygrała przetarg na terenie Gminy Opoczno.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w roku 2014

 • pdf Analiza 2014.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Opoczno 2014.

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

W Gminie Opoczno GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH znajduje się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna.

Od 1 lipca 2014 roku GPSZOK czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz w piątek w godzinach od 7.00 do 18.00.

Do GPSZOK mieszkańcy gminy Opoczno mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 • opakowania z papieru i tektury;
 • opakowania z tworzyw sztucznych;
 • opakowania z drewna;
 • opakowania z metalu; 
 • opakowania ze szkła;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie)*
 • zużyte opony;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • drewno, tworzywa sztuczne, papier i metale;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane leki;
 • oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)**

* Do GPSZOK jednorazowo można przywieźć maksymalnie 6 worków z odpadami zielonymi o pojemności od 60 do 120 l.

** Do GPSZOK można oddać do 2 m3 odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

Pamiętaj!!!!

GPSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne od mieszkańców gminy. Jeśli jesteś przedsiębiorcą GPSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Pamiętaj!!!

Pracownicy GPSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść oraz w którym pojemniku lub koszu umieścić.  ZARÓWNO  ZAŁADUNEK, TRANSPORT, JAK I ROZŁADUNEK LEŻY PO TWOJEJ STRONIE.

 

Informacje dotyczące aktualnych przepisów/porad w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Informujemy, iż można na bieżąco zapoznawać się z aktualnymi przepisami, poradami w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska. Poniżej podajemy link do stron internetowych 

http://www.naszesmieci.mos.gov.pl/

http://www.mos.gov.pl/kategoria/4424_utrzymanie_czystosci_i_porzadku_w_gminach/

 

Ulotka informacyjna.

 • pdf ulotka.pdf - Ulotka informacyjna - SEGREGUJMY ODPADY CHROŃMY ŚRODOWISKOPŁAĆMY MNIEJ!!!!

Formularz deklaracji do pobrania - plik PDF.

Formularz deklaracji do pobrania - DOC (WORD)

Wykaz firm mogących odbierać odpady komunalne z terenu gminy Opoczno w 2018 r.

Uchwały do pobrania

 • pdf Nr_XXVII_324_2016.pdf - Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno.
 • pdf Nr_XXVII_323_2016.pdf - Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno.
 • pdf Nr_XXII_220_2016.pdf - Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • pdf Nr_XXII_218_2016.pdf - Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XIX_170_2016.pdf - Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Nr_XXXIX_453_2017.pdf - Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych