Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • pdf Informacja.pdf - Informacja o ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
 • msword Wniosek.doc - Wniosek o przekształcenie
 • pdf Nr_II_29_2018.pdf - Uchwała Nr II/29/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształceniaprawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Opoczno w prawo własności i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
 • msword Wniosek.doc - Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowejz tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wniosek.docx - Wniosek o udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty przekształceniowej w wysokości 99%

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dopisanie do spisu wyborców

Dopisanie do rejestru wyborców

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wydanie zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji dowodów osobistych

 • pdf ki_zaśw_2016.pdf - Karta informacyjna - Wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych na wniosek osoby a dotyczących jej danych
 • pdf zaświadczenie.pdf - Wniosek o wydanie zaświadczenia
 • pdf pełnom.pdf - Pełnomocnictwo administracyjne do wydania zaświadczenia

Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Planowanie

Planowanie przestrzenne

Dowody Osobiste

Zajęcie Pasa drogowego

Wnioski o stypendium

 • pdf wniosek_o_stypendium.pdf [70 KB] - Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym składany przez rodziców lub pełnoletniego ucznia lub słuchacza kolegium
 • pdf Zarzadzenie_w_spr.styp..pdf [100 KB] - Zarządzenie Burmistrza Opoczna w sprawie szczegółowych warunków jakie powinno spełniać rozliczanie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej

Działalność gospodarcza

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Licencje - TAXI

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wniosek_1.docx - Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wniosek_2.docx - Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Podatki

Urząd Stanu cywilnego

Ochrona Środowiska

Zgromadzenia

Różne