Urząd Miejski w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - Rok 2015

 • pdf Nr_1_2015.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Opoczna w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • pdf Nr_2_2015.pdf - w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 • pdf Nr_3_2015.pdf - w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_4_2015.pdf - w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_5_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybiezapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_6_2015.pdf - w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Opoczno
 • pdf Nr_7_2015.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działkanr 500 w obrębie Karwice gmina Opoczno
 • pdf Nr_8_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_9_2015.pdf - w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_10_2015.pdf - w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomościna lata 2015 - 2017
 • pdf Nr_11_2015.pdf - w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Wyborczych powołanych doprzeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Opoczno
 • pdf Nr_12_2015.pdf - w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2015 rok w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_13_2015.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizującychzadania z zakresu administracji rządowej na rok 2015
 • pdf Nr_14_2015.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego spółdzielczego własnościowego prawa dolokalu mieszkalnego
 • pdf Nr_15_2015.pdf - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybiebezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_16_2015.pdf - w sprawie przeprowadzenia spisu przejętego wyposażenia
 • pdf Nr_17_2015.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Nr_18_2015.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2015 rok
 • pdf Nr_19_2015.pdf - w sprawie określenia instrukcji przechowywania archiwizowania dokumentacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych środków pomocowych realizowanych przez GminęOpoczno
 • pdf Nr_20_2015.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_21_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_22_2015.pdf - w sprawie rozszerzenia składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego
 • pdf Nr_23_2015.pdf - w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 • pdf Nr_24_2015.pdf - w sprawie obowiązków wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego wOpocznie i jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno w zakresie przygotowywania iprzekazywania informacji o działalności organów Gminy Opoczno
 • pdf Nr_25_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_26_2015.pdf - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_27_2015.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu ograniczonego
 • pdf Nr_28_2015.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno
 • pdf Nr_29_2015.pdf - w sprawie użyczenia budynku po byłej kotłowni osiedlowejusytuowanego na działce gruntu nr 53/277 w obr. 13 miasta Opoczno
 • pdf Nr_30_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego wOpocznie
 • pdf Nr_31_2015.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_32_2015.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie, powołania komisji konkursowej oraz określenia szczegółowego trybu pracykomisji konkursowej
 • pdf Nr_33_2015.pdf - w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze w Urzędzi Mejskim w Opocznie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 • pdf Nr_34_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_35_2015.pdf - w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego Gminy Opoczno
 • pdf Nr_36_2015.pdf - w sprawie powołania komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Opoczno
 • pdf Nr_37_2015.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_37A_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_38_2015.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2015 rok
 • pdf Nr_39_2015.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_40_2015.pdf - zmieniające zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 23 lutego 2015roku w sprawie powołania komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Opoczno
 • pdf Nr_41_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocyrodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wspierania rodziny i systemu pieczyzastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • pdf Nr_42_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonychw ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresuupowszechniania kultury fizycznej
 • pdf Nr_43_2015.pdf - w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa w sołectwie Sielec Gmina Opoczno
 • pdf Nr_44_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_45_2015.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_46_2015.pdf - w sprawie zasad prowadzenia gospodarki finansowej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_47_2015.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych w Opocznie
 • pdf Nr_48_2015.pdf - w sprawie powołania komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania
 • pdf Nr_49_2015.pdf - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybiebezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_50_2015.pdf - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybiebezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_51_2015.pdf - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybiebezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_51A_2015.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowej do zasobumienia komunalnego
 • pdf Nr_52_2015.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_53_2015.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Miejskiego Domu Kultury im.Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_54_2015.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_55_2015.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_56_2015.pdf - w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych DyżurówBurmistrza Opoczna na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa
 • pdf Nr_58_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_59_2015.pdf - w sprawie uzupełnienia składu komisji konkursowej na stanowisko DyrektoraMiejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_60_2015.pdf - w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_61_2015.pdf - w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu GminyOpoczno za 2014 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozyfinansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego
 • pdf Nr_62_2015.pdf - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_63_2015.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2015 rok
 • pdf Nr_64_2015.pdf - zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Nr_65_2015.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2015 rok
 • pdf Nr_66_2015.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2015
 • pdf Nr_67_2015.pdf - w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_68_2015.pdf - w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, legalności i oszczędności oraz potwierdzania prawidłowości merytorycznej wydatków
 • pdf Nr_69_2015.pdf - w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji na terenie Gminy Opoczno wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • pdf Nr_70_2015.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_71_2015.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzania likwidacji pieczątek wyłączonych z użytkowania
 • pdf Nr_72_2015.pdf - w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Opocznie im. T. Sygietyńskiego
 • pdf Nr_73_2015.pdf - w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • pdf Nr_74_2015.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_75_2015.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_76_2015.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_77_2015.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_78_2015.pdf - W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_79_2015.pdf - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonychna dzień 10 maja 2015 r.
 • pdf Nr_80_2015.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_81_2015.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_81A_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_82_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_83_2015.pdf - w sprawie zasad przyznawania przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej zbudżetu Gminy Opoczno dla samorządowych instytucji kultury
 • pdf Nr_84_2015.pdf - w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Wygnanowie
 • pdf Nr_85_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania oudzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_86_2015.pdf - w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Woli Załężnej
 • pdf Nr_87_2015.pdf - w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Opocznie
 • pdf Nr_88_2015.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_89_2015.pdf - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybiebezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_90_2015.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2015 rok
 • pdf Nr_91_2015.pdf - w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Opocznie
 • pdf Nr_92_2015.pdf - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego DomuKultury w Opocznie im. Tadeusza Sygietyńskiego
 • pdf Nr_93_2015.pdf - w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Opocznie
 • pdf Nr_94_2015.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Nr_95_2015.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2015 rok
 • pdf Nr_96_2015.pdf - w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formiedotacji przedmiotowej z budżety Gminy Opoczno
 • pdf Nr_97_2015.pdf - w sprawie obciążania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno służebnością przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa spółka z o.o.
 • pdf Nr_98_2015.pdf - w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Opoczno służebnościąprzesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa spółka z o.o.
 • pdf Nr_99_2015.pdf - zmieniające Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_100_2015.pdf - w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Opocznie
 • pdf Nr_101_2015.pdf - w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 24 w Opocznie
 • pdf Nr_102_2015.pdf - w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kraśnicy
 • pdf Nr_103_2015.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kraśnicy
 • pdf Nr_104_2015.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Nr_105_2015.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2015 rok
 • pdf Nr_106_2015.pdf - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 5 czerwca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_107_2015.pdf - w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowaniawykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Opocznie
 • pdf Nr_108_2015.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Nr_109_2015.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2015 rok
 • pdf Nr_110_2015.pdf - w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_111_2015.pdf - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych wszkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2015 oraz ustalenia maksymalnejkwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenianauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 • pdf Nr_112_2015.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_113_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_114_2015.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu ograniczonego
 • pdf Nr_115_2015.pdf - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybiebezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_116_2015.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kraśnicy
 • pdf Nr_117_2015.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej wJanuszewicach
 • pdf Nr_118_2015.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_119_2015.pdf - w sprawie regulaminu pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • pdf Nr_120_2015.pdf - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • pdf Nr_121_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbywaniei wydzierżawianie mienia komunalnego
 • pdf Nr_122_2015.pdf - w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczno położonego w rejonieulicy Powstańców Wielkopolskich
 • pdf Nr_123_2015.pdf - w sprawie zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • pdf Nr_124_2015.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_125_2015.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości zabudowanej położonej w obr. 12 m. Opoczno przy ul. Kopernika 1-3
 • pdf Nr_126_2015.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_127_2015.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2015 rok
 • pdf Nr_128_2015.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Nr_129_2015.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2015 rok
 • pdf Nr_130_2015.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania zzakresu administracji rządowej na rok 2015
 • pdf Nr_131_2015.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_132_2015.pdf - w sprawie rozszerzenia składu osoboweo Zespołu Interdyscyplinarnego
 • pdf Nr_133_2015.pdf - w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2016 roku
 • pdf Nr_134_2015.pdf - w sprawie uchylenia części wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 20 maja 2015 r. podanego do publicznej wiadomości Zarządzeniem Burmistrza Opoczno nr 101/2015 z dnia 20 maja 2015 r.
 • pdf Nr_135_2015.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynkustanowiącym własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży lub ułamkowej części gruntu niezbędnejdo racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_136_2015.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_137_2015.pdf - w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego Miejsca wykorzystywanego do kąpieli - Zbiornik wodny Opoczno
 • pdf Nr_138_2015.pdf - w sprawie podwyższenia kwoty hipoteki
 • pdf Nr_139_2015.pdf - w sprawie zbycia nakładów i nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obr. 10 m. Opoczno
 • pdf Nr_140_2015.pdf - w sprawie nabycia w trybie ordynacji podatkowej prawa użytkowania wieczystegonieruchomości położonych w obr. 12 m. Opoczno
 • pdf Nr_141_2015.pdf - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopieńnauczyciela mianowanego
 • pdf Nr_142_2015.pdf - w sprawie uporządkowania dokumentacji z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień16 listopada 2014 r. i wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień10 maja 2015 r.
 • pdf Nr_143_2015.pdf - w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat powstałych wskutekniekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2015 roku w Gminie Opoczno
 • pdf Nr_143_A_2015.pdf - w sprawie użyczenia lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi,znajdującego się w budynku przy ul. Piotrkowskiej 28 w Opocznie
 • pdf Nr_144_2015.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Nr_145_2015.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2015 rok
 • pdf Nr_146_2015.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_147_2015.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu ograniczonego
 • pdf Nr_148_2015.pdf - w sprawie obniżenia stawki czynszu dzierżawnego za grunt pod pawilonem handlowym, usytuowanym na terenie targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie,oznaczony jako działka handlowa nr 14
 • pdf Nr_149_2015.pdf - w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego
 • pdf Nr_150_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_151_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamow1enta publicznego
 • pdf Nr_152_2015.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_153_2015.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2015 rok
 • pdf Nr_154_2015.pdf - w sprawie zmiany czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiegow Opocznie
 • pdf Nr_155_2015.pdf - w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno służebnością przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki
 • pdf Nr_156_2015.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_157_2015.pdf - w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
 • pdf Nr_158_2015.pdf - w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celuprzeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień6 września 2015 r.
 • pdf Nr_159_2015.pdf - w sprawie odwołania Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_160_2015.pdf - w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym oprzebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego
 • pdf Nr_161_2015.pdf - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora MuzeumRegionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_162_2015.pdf - w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Miasta
 • pdf Nr_163_2015.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 229/2014 Burmistrza Opoczna z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobecBurmistrza Opoczna
 • pdf Nr_164_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamow1enia publicznego
 • pdf Nr_165_2015.pdf - w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikomjednostek organizacyjnych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_166_2015.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2015 z dnia 07 kwietnia 2015 roku w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, legalności i oszczędności oraz potwierdzania prawidłowości merytorycznej wydatków
 • pdf Nr_167_2015.pdf - w sprawie zmiany w składach obwodowych komisji do spraw referendum powołanych w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 • pdf Nr_168_2015.pdf - w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 • pdf Nr_169_2015.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_170_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_171_2015.pdf - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji ds. referendum
 • pdf Nr_172_2015.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 69/2009 Burmistrza Opoczna w sprawie wyznaczenia osóbzastępujących dyrektorów szkół i przedszkoli
 • pdf Nr_173_2015.pdf - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji ds. referendum
 • pdf Nr_174_2015.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_175_2015.pdf - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji ds. referendum
 • pdf Nr_176_2015.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2015 rok
 • pdf Nr_177_2015.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_178_2015.pdf - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji ds. referendum
 • pdf Nr_179_2015.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_180_2015.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_181_2015.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_182_2015.pdf - w sprawie użyczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej bloku przy ul. Partyzantów 38B w Opocznie, części działki gruntu nr 678/102 w obr. 13 miasta Opoczno
 • pdf Nr_183_2015.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Nr_184_2015.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2015 rok
 • pdf Nr_185_2015.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_186_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonychw ramach II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresuupowszechniania kultury fizycznej
 • pdf Nr_187_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_188_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_189_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_190_2015.pdf - w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkódw gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęskąniekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_191_2015.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_192_2015.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynkustanowiącym własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży lub ułamkowej części gruntu niezbędnejdo racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_193_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_194_2015.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_195_2015.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_196_2015.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_197_2015.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_198_2015.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowe
 • pdf Nr_199_2015.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_200_2015.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_201_2015.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_202_2015.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Nr_203_2015.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2015 rok
 • pdf Nr_204_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_205_2015.pdf - w sprawie użyczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej bloku przy ul. Kossaka 16 w Opocznie, części działki gruntu nr 501111 w obr. 10 miasta Opoczno
 • pdf Nr_206_2015.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania zzakresu administracji rządowej na rok 2015
 • pdf Nr_207_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_208_2015.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynkustanowiącym własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej doracjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_209_2015.pdf - w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
 • pdf Nr_210_2015.pdf - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej
 • pdf Nr_211_2015.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 14 m. Opoczno
 • pdf Nr_212_2015.pdf - w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonychna dzień 25 października 2015 r.
 • pdf Nr_213_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonychw ramach III otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresuupowszechniania kultury fizycznej
 • pdf Nr_214_2015.pdf - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do SenatuRzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 • pdf Nr_215_2015.pdf - w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Opoczna na czas wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny
 • pdf Nr_216_2015.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2015 rok
 • pdf Nr_217_2015.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych w Opocznie
 • pdf Nr_218_2015.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_219_2015.pdf - w sprawie pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Opoczno w zakresie złożenia wniosków o dofinansowanie, podpisywania umów i realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020
 • pdf Nr_220_2015.pdf - w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowejjednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U poz.167), w celu racjonalnego wykorzystania środków na podróże służbowe
 • pdf Nr_221_2015.pdf - w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na roboty dodatkowe
 • pdf Nr_222_2015.pdf - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Sielcu
 • pdf Nr_223_2015.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Nr_224_2015.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2015 rok
 • pdf Nr_225_2015.pdf - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Sielcu
 • pdf Nr_226_2015.pdf - w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom Szkół Podstawowych w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup książek w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń"
 • pdf Nr_227_2015.pdf - w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_228_2015.pdf - w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, jako roboty dodatkowe do umowy nr 272.11.10.2015 z dnia 03.06.2015 r.
 • pdf Nr_229_2015.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_230_2015.pdf - w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Mroczkowie Gościnnym
 • pdf Nr_231_2015.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań w przedmiocie nabycianieruchomości przeznaczonych pod cmentarz komunalny wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • pdf Nr_232_2015.pdf - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Mroczkowie Gościnnym i Nr 23 w Opocznie
 • pdf Nr_233_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_234_2015.pdf - W sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_235_2015.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno
 • pdf Nr_236_2015.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_237_2015.pdf - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 24 w Opocznie
 • pdf Nr_238_2015.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_239_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_240_2015.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2015 rok
 • pdf Nr_241_2015.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Nr_242_2015.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2015 rok
 • pdf Nr_243_2015.pdf - w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, jako roboty dodatkowe do umowy nr 272.11.10.2015 z dnia 03.06.2015 r.
 • pdf Nr_244_2015.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_245_2015.pdf - w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za 1,00 m2 gruntu wraz z pawilonem handlowym,na terenie targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie
 • pdf Nr_246_2015.pdf - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2015 roku oraz powołania komisjiinwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia
 • pdf Nr_247_2015.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_248_2015.pdf - w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części miasta Opoczno
 • pdf Nr_249_2015.pdf - w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Opocznie
 • pdf Nr_250_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_251_2015.pdf - w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącymwłasność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej częścigruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_252_2015.pdf - w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2029
 • pdf Nr_253_2015.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_254_2015.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_255_2015.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego wOpocznie, powołania komisji konkursowej oraz określenia szczegółowego trybu pracykomisji konkursowej
 • pdf Nr_256_2015.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_257_2015.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_258_2015.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 69/2009 Burmistrza Opoczna w sprawie wyznaczenia osóbzastępujących dyrektorów szkół i przedszkoli
 • pdf Nr_259_2015.pdf - w sprawie określenia stawek czynszu w komunalnych zasobach mieszkaniowych
 • pdf Nr_260_2015.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_261_2015.pdf - w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za 1,00 m2 gruntuoznaczonego jako działka nr 189 /28 w obrębie 7 miasta Opoczno
 • pdf Nr_262_2015.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2015 rok
 • pdf Nr_263_2015.pdf - w sprawie ustalenia rocznej stawki czynszu dzierżawnego za gruntywydzierżawiane na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,dla Wspólnot Mieszkaniowych z terenu gminy Opoczno
 • pdf Nr_264_2015.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_265_2015.pdf - w sprawie aktualizacji wykazu programów komputerowych używanychw Urzędzie Miejskim w Opocznie oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach komputerowych
 • pdf Nr_266_2015.pdf - w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy w UrzędzieMiejskim w Opocznie
 • pdf Nr_267_2015.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Opoczna Nr 27/2011
 • pdf Nr_268_2015.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury im. T.Sygietyńskiego w Opocznie, powołania komisji konkursowej oraz określenia szczegółowegotrybu pracy komisji konkursowej
 • pdf Nr_269_2015.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_270_2015.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącymwłasność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej częścigruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_271_2015.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Nr_272_2015.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2015 rok
 • pdf Nr_273_2015.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości lokalowych oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu
 • pdf Nr_274_2015.pdf - w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
 • pdf Nr_275_2015.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_276_2015.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2015 rok
 • pdf Nr_277_2015.pdf - w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-Podatki w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_278_2015.pdf - w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_279_2015.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Nr_280_2015.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2015 rok
 • pdf Nr_281_2015.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania zzakresu administracji rządowej na rok 2015
 • pdf Nr_282_2015.pdf - w sprawie uporządkowania dokumentacji z referendum ogólnokrajowegoprzeprowadzonego w dniu 6 września 2015 roku
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2015-02-19 09:26 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2015-02-19 09:26 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-12-20 08:42 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński