Urząd Miejski w Opocznie

Zapraszamy do korzystania z serwisu Rady Miejskiej w Opocznie pod adresem www.opoczno.esesja.pl

Znajdą Państwo tam:

 1. Składy Rady Miejskiej i Komisji Rady.
 2. Archiwum Posiedzeń.
 3. Archiwum prowadzonych głosowań.
 4. Projekty uchwał.
 5. Rejestry uchwał.
 6. Transmisje z obrad.

Serwis Rady Miejskiej w Opocznie

 

Zawiadomienie o komisjach Rady Miejskiej w Opocznie

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury  
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 23 czerwca 2022r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca maja br. 
 4. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.
 5. Stan sanitarny, ilość zachorowań, higiena oraz promocja zdrowia.
 6. Wykonanie budżetu w gminie za 2021 rok.
 7. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.          

Zastępca  Przewodniczącego Komisji
Jolanta Łuczka-Nita

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Spraw Samorządu

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 27 czerwca 2022r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji  Rolnictwa,  Gospodarki  Żywnościowej  i  Spraw Samorządu  Rady  Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca maja br.
 4. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za 2021r.
 5. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.
 6. Wykonanie budżetu gminy za 2021 rok.
 7. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 27 czerwca 2022r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca maja br. 
 4. Potrzeby Gminy w zakresie budownictwa socjalnego dla najuboższych. Sytuacja mieszkaniowa w Gminie Opoczno.
 5. Wykonanie budżetu gminy za 2021 rok.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM
   

W dniu 28 czerwca 2022r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca maja br.
 4. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za 2021r.
 5. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.
 6. Wykonanie budżetu gminy za 2021 rok.
 7. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

  Przewodniczący Komisji
Andrzej Rożenek

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 28 czerwca 2022r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca maja br. 
 4. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2021.
 5. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycje, możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.
 6. Wykonanie budżetu gminy za 2021 rok.
 7. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

  Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane on-line na kanale YouTube gminy Opoczno.

Nagrania dostępne na stronie internetowej www.opoczno.esesja.pl

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
W TRYBIE ZDALNYM


Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 czerwca 2022r. o godz. 9.00 odbędzie się ZDALNA sesja Rady Miejskiej w Opocznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedłożenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu Nr XLVII z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
4. Sprawozdanie za 2021 rok z działalności Spółek gminy: MPK, ZGM i PGK wraz z informacją o stanie sanitacji Gminy Opoczno.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Opoczno za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opoczna wotum zaufania.
9. Wykonanie budżetu Gminy Opoczno za 2021 rok:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2021 rok,
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna,
c) emisji obligacji Gminy Opoczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022 – 2038,
e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2022,
f) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2023 i 2024,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030,
h) współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Opoczno a Gminą Sunnfiord z Norwegii,
i) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opoczno na rok szkolny 2022/2023,
j) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Opoczno publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
k) rozpatrzenia petycji przeciwko planom przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wygnanowie,
l) rozpatrzenia skargi Pana D. R., dotyczącej remontu budynku przy ul. Dworcowej 2 w Opocznie,
m) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
n) zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji,
o) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2022.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Zięba

 

Sesja Rady Miejskiej w Opocznie jest rejestrowana w formie audiowizualnej oraz transmitowana na żywo w Internecie.

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-06-10 12:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 12:29 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2022-06-21 12:12 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska