Urząd Miejski w Opocznie

Zapraszamy do korzystania z serwisu Rady Miejskiej w Opocznie pod adresem www.opoczno.esesja.pl

Znajdą Państwo tam:

 1. Składy Rady Miejskiej i Komisji Rady.
 2. Archiwum Posiedzeń.
 3. Archiwum prowadzonych głosowań.
 4. Projekty uchwał.
 5. Rejestry uchwał.
 6. Transmisje z obrad.
 7. Zapytania oraz interpelacje radnych.
 8. Protokoły z posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej.

Serwis Rady Miejskiej w Opocznie

 

Zawiadomienie o komisjach Rady Miejskiej w Opocznie

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE STACJONARNYM

W dniu 24 listopada 2023r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie stacjonarnym Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:       

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca października br.
 4. Informacja na temat korzystania przez dzieci i młodzież z Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”. 
 5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
 6. Roczny Pogram Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 7. Analiza projektu budżetu na 2024 rok.
 8. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie posiedzenia.  

                                         Przewodniczący Komisji
                                                  Marek Sijer

 

KOMISJI Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury  
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
W TRYBIE STACJONARNYM

W dniu 27 listopada 2023r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie stacjonarnym Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2.  Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca października br.
 4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
 5. Informacja na temat korzystania przez uczniów z pływalni „Opoczyńska Fala”. Koszty utrzymania.
 6. Analiza projektu budżetu na 2024 rok.
 7. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodnicząca Komisji
Alicja Szczepaniak

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE STACJONARNYM

W dniu 27 listopada 2023r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie w trybie stacjonarnym Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2.  Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca października br.
 4.  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
 5. Analiza projektu budżetu na 2024 rok.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 7. Zapytania i wolne wnioski. 
 8.  Zamknięcie posiedzenia.     

                                          Przewodniczący Komisji
                                              Andrzej Rożenek

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Spraw Samorządu
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE STACJONARNYM

W dniu 28 listopada 2023r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie stacjonarnym Komisji  Rolnictwa,  Gospodarki  Żywnościowej  i  Spraw  Samorządu  Rady  Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2.  Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca października br.
 4. Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.
 5. Stan sanitarno-weterynaryjny w rolnictwie na terenie gminy.
 6. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
 7. Analiza projektu budżetu na 2024 rok.
 8. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie posiedzenia.    

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE STACJONARNYM

W dniu 28 listopada 2023r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie w trybie stacjonarnym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2.  Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca października br.
 4. Analiza projektu budżetu na 2024 rok.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7.  Zamknięcie posiedzenia.   

Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI Rewizyjnej

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
W TRYBIE STACJONARNYM

W dniu 5 grudnia 2023r. o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i października br.
 4. Informacja na temat stanu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim, jednostkach organizacyjnych i Spółkach oraz środki finansowe przeznaczone na zatrudnienie w roku 2022 w porównaniu do poprzednich lat (2021r. i 2020r.)
 5. Opracowanie planu pracy komisji na 2024 rok.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

                                                       Przewodniczący Komisji
                                                     Tomasz Kopera


 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W dniu 5 grudnia 2023r. o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie w trybie stacjonarnym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2.  Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2024r. wraz z wnioskami Komisji Rady zgłoszonymi do Komisji Budżetowej.
 4. Zamknięcie posiedzenia.    

                             Przewodniczący Komisji
                                   Tomasz Rurarz

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
Uprzejmie informuję, że w dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 9.00

w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6
odbędzie się stacjonarna sesja Rady Miejskiej w Opocznie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedłożenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów Nr LXIV i Nr LXV z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2023 – 2040,
  b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2023,
  c) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno  w roku 2024,
  d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno,
  e) określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
  f) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027,
  g) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku”,
  h) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028,
  i) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Opoczno w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  j) określenia zasad zwrotu wydatków za posiłki lub świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych udzelone w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028,
  k) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Opoczno na lata 2021-2025.
 7. Informacja instytucji pracujących w otoczeniu rolnictwa.
 8. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie

                                                                                                               Anna Zięba

 

 

 

Posiedzenia sesji i komisji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane on-line na kanale YouTube gminy Opoczno.
Nagrania dostępne na stronie internetowej www.opoczno.esesja.pl

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-06-10 12:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 12:29 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-11-27 12:38 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska