Urząd Miejski w Opocznie

Zapraszamy do korzystania z serwisu Rady Miejskiej w Opocznie pod adresem www.opoczno.esesja.pl

Znajdą Państwo tam:

  1. Składy Rady Miejskiej i Komisji Rady.
  2. Archiwum Posiedzeń.
  3. Archiwum prowadzonych głosowań.
  4. Projekty uchwał.
  5. Rejestry uchwał.
  6. Transmisje z obrad.
  7. Zapytania oraz interpelacje radnych.
  8. Protokoły z posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej.

Serwis Rady Miejskiej w Opocznie

 

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej
w Opocznie w m-cu kwietniu 2024r.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2024r. o godz. 9.00  w sali USC Urzędu Miejskiego.
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br. 
4. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym  uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich.
5. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
6. Informacja z działalności OSP z terenu gminy Opoczno w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2023.
7. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.  

                                                                                 Przewodniczący Komisji
                                                                               Tadeusz Brola
 

Posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2024r. o godz. 13.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie.                                
Tematyka posiedzenia
:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
4. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich.
5. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę /stan zdrowotny dzieci/ - informacja.
6. Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
7. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.   

Przewodniczący Komisji
 Marek Sijer

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2024r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego.
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
4.  Rekrutacja do szkół.
5. Bezpieczeństwo w gminie – zachowania wśród nieletnich.
6. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzanych przez Gminę. Funkcjonowanie Szpitala i przychodni działających na terenie Gminy Opoczno.
7. Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
8. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Alicja Szczepaniak

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie odbędzie się  w dniu 25 kwietnia 2024r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego.
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
4. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich.
5. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
6. Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.
7. Zieleń miejska w przestrzeni miasta Opoczno.
8. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia. 

  Przewodniczący Komisji
Andrzej Rożenek

 

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2024r. o godz. 13.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie.
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.  
4. Opieka zdrowotna w szkołach.
5. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
6. Analiza wydatków budżetowych Gminy Opoczno na cele ochrony przeciwpożarowej – sprawozdanie finansowe za 2023 rok.
7. Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.
8. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz

    

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 kwietnia 2024 r. o godz. 9.00
w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6
odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Opocznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedłożenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu Nr LXX z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Opoczno,
b) poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od osób fizycznych,
c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2024-2040,
d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2024,
e) wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej na terenie gminy Opoczno,
f) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Opoczno w roku 2024,
g) przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna między ulicami Brzozową, Przemysłową i Inowłodzką,
h) rozpatrzenia petycji w sprawie ul. Dalekiej w Opocznie,
i) rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia klasy sportowej o profilu pływanie w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie w Opocznie, 
j) rozpatrzenia skargi Pana M.P. na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kraśnicy.
7. Uroczyste podziękowania w związku z zakończeniem kadencji Rady Miejskiej w Opocznie 2018-2024.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Zięba

 

Posiedzenia sesji i komisji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane on-line na kanale YouTube gminy Opoczno.
Nagrania dostępne na stronie internetowej www.opoczno.esesja.pl

 

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-06-10 12:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 12:29 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-04-22 10:50 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska