Urząd Miejski w Opocznie

Broszura informacyjna dotycząca Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów Komunalnych

Nowy formularz deklaracji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi obowiązujący od 9 czerwca 2020 r.

Aktualne Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie dotyczace czystości i porządku na terenie gminy Opoczno

 • pdf Nr_XXV_262_2020.pdf - Uchwała Nr XXV/262/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • pdf Nr_XIX_208_2020.pdf - Uchwała Nr XIX/208/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_XIX_209_2020.pdf - Uchwała Nr XIX/209/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Opoczno i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Nr_XIX_210_2020.pdf - Uchwała Nr XIX/210/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
 • pdf Nr_XIX_211_2020.pdf - Uchwała Nr XIX/211/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXXIX_453_2017.pdf - Uchwała Nr XXXIX/453/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • pdf Nr_XIX_170_2016.pdf - Uchwała Nr XIX/170/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) działającego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUO) w Różannie

 • pdf Regulamin PSZOK - Regulamin PSZOK dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opoczno
 • pdf Załącznik nr 1 do Regulaminu - Zestawienie ilości i rodzaju przyjmowanych odpadów do PSZOK w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Załącznik Nr 2 do Regulaminu.pdf - Formularz przyjęcia odpadów do PSZOK, który wypełnia mieszkaniec uiszczający opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Załącznik Nr 3 do Regulaminu.pdf - Upoważnienie innej osoby do przekazania odpadów do PSZOK, które wypełnia mieszkaniec uiszczający opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi z terenu gminy Opoczno

 • pdf Uzupełnienie do Analizy za 2019.pdf - Informacja o osiągniętych przez Gminę Opoczno poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych w 2019 r.
 • pdf Analiza - 2019.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2019
 • pdf Analiza - 2018.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2018
 • pdf Analiza - 2017.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2017
 • pdf Analiza - 2016.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2016
 • pdf Analiza - 2015.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2015
 • pdf Analiza - 2014.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2014

Aktualny wykaz firm mogących odbierać odpady komunalne na terenie gminy Opoczno

Wspólny System Segregacji Odpadów

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. w gminie Opoczno rozpoczęło się wdrażanie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów, który ma obowiązywać na terenie całego kraju. Odpady odbierane będą z podziałem na następujące frakcje:

 • odpady zmieszane (pojemnik szary lub czarny),
 • papier (pojemnik niebieski),
 • szkło (pojemnik zielony),
 • metale i tworzywa sztuczne (worek żółty - nieruchomości jednorodzinne, pojemnik żółty - nieruchomości wielolokalowe),
 • odpady biodegradowalne (worek brązowy),
 • odpady niebezpieczne (worek czerwony).

Worki o kolorze żółtym, brązowym i czerwonym dostarczane będą przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie podczas odbioru odpadów komunalnych.

Data stworzenia : 2013-02-26 08:48 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2013-02-26 08:48 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2021-02-02 09:58 Osoba modyfikująca : Anna Frączek