Urząd Miejski w Opocznie

Obwieszczenie Burmistrza Opoczna dotyczące kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Opoczno w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych

 • pdf OBWIESZCZENIE.pdf - Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Opoczno

Nowy formularz deklaracji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi obowiązujący od 20 maja 2021 r.

Broszura informacyjna dotycząca Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów Komunalnych

Aktualne Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie dotyczace czystości i porządku na terenie gminy Opoczno

 • pdf XXXI_330_2021.pdf - Uchwała Nr XXXI/330/2021 z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXV_262_2020.pdf - Uchwała Nr XXV/262/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • pdf Nr_XIX_208_2020.pdf - Uchwała Nr XIX/208/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_XIX_209_2020.pdf - Uchwała Nr XIX/209/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Opoczno i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Nr_XIX_210_2020.pdf - Uchwała Nr XIX/210/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
 • pdf Nr_XIX_211_2020.pdf - Uchwała Nr XIX/211/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXXIX_453_2017.pdf - Uchwała Nr XXXIX/453/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • pdf Nr_XIX_170_2016.pdf - Uchwała Nr XIX/170/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podmiot zajmujący się odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opoczno w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie

26-300 Opoczno, ul. Krótka 1

tel. 44 754 76 11, fax 44 789 06 47

NIP 768-000-38-62, Regon 590028079

e-mail:sekretariat@pgk.opoczno.pl

www.pgk.opoczno.pl

Miejsca zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opoczno

Poszczególne kategorie odebranych odpadów komunalnych przekazywane były do następujących instalacji i przedsiębiorstw:

 1. zmieszane odpady komunalne  - 20 03 01
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna, gmina Opoczno;
 1. selektywnie odbierane  odpady komunalne
 • KRYNICKI RECYKLING S.A.,  ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn

15 01 07 - opakowania ze szkła;

 • Marcin Marszałek, ul. Kolberga 34, 26-300 Opoczno

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

 • GREEN BROKER, Krzysztof Górka, ul. Braci Kobylańskich 41, 26-340 Drzewica

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

 • Z.U.H. ,, LOBO ‘’ Grzegorz Paszkiewicz, ul. Targowa 7, 26-700 Zwoleń

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 04 - opakowania z metali;

 • Ergis - Recykling Sp. z o.o., Nowa Biała 39, 09-411 Nowa Biała

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

 • Eko - Max Recykling  Sp. z o.o., ul. Modlińska 129 lok. 7U, 03-186 Warszawa

19 12 10 - paliwa alternatywne;

 • ESYSTEM P.U.H. Krzysztof Ciepiela, Sygnota ul. Kościelna 6, 42-248 Przyrów

19 12 02 - metale żelazne;

 • ATUS GROUP  Sp. z o.o. Sp. k. , Sadkowa Góra 12, 39-305 Borowa

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

 • TOP – GUM Opony Tomasz Porczyk, ul. Wysoka 13/15 , 97-200 Tomaszów Maz.

16 01 03 - zużyte opony;

 • REMONDIS ELECTRORECYCLING Sp. z o. o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa

20 01 23 - urządzenia zawierające freony;

20 01 35 - odpady elektryczne;

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne;

26 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

 • ECO-ABC Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów

20 01 32 -  leki  inne niż wymienione w 20 01 31.

 1. pozostałości z sortowania – kod 19
 • składowanie na niecce składowiska jako odpady zmieszane;
 1. odpady biodegradowalne – 20 02 01
 • Zakład Gospodarki Odpadami AQUARIUM Sp. z o.o. w Pukininie, gmina Rawa Mazowiecka.

Aktualny wykaz firm mogących odbierać odpady komunalne na terenie gminy Opoczno - przedsiębiorstwa wpisane i wykreślone z Rejestru Działalności Regulowanej

 • pdf Wykaz przedsiębiorców - wpisani.pdf - Wykaz firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Opoczno
 • pdf Wykaz przedsiębiorców - wykreśleni.pdf - Wykaz firm wykreślonych z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Opoczno

Firma przyjmująca za darmo styropian od mieszkańców:

Term - Eko Paweł Barański
97-500 Radomsko, ul. Reja 58

tel. kom. 602 66 17 30
tel. kom. 602 57 19 47

e-mail: biuro@term-eko.com.pl

Uwaga! Styropian należy dostarczyć własnym transportem pod w/w adres.

 

Firma zajmująca się zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochadządzącego z gospodarstw domowych z terenu gminy Opoczno

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Opocznie; ul. Krótka 1; 26-300 Opoczno  - tel. 44 754 76 05. Odpady elektryczne i elektroniczne odbierane są sprzed posesji 1 raz na kwartał wraz z odpadami wielkogabarytowymi, a o dokładnym terminie odbioru mieszkańcy są informowani na bieżąco.

Przedmiotowe odpady można również zawieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannej 98ZUO. Punkt czynny jest od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 - 15.00, w piątek w godz. 7.00 - 18.00.

Firma odbierająca odpłatnie odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" na terenie gminy Opoczno:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "SO - MASZ" s.c. Janusz i Krzysztof Socha

98-100 Łask, ul. Leśników Polskich 65

tel. 43 675 15 35, 605 684 846, NIP: 731 198 22 56, REGON: 100526041

e-mail: somasz.pl@gmail.com

Uwaga! W celu odbioru odpadów rolniczych sprzed posesji należy wcześniej skontaktować się telefonicznie.

 

Firma przyjmująca zużyte opony powstające w gospodarstwach rolnych:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SKOCZYLAS MACIEJ SKOCZYLAS

Wólka 2; 20-258 Lublin

e-mail: biuro@pwskoczylas.com; tel. 691 370 360

Uwaga! W celu odbioru odpadów rolniczych sprzed posesji należy wcześniej skontaktować się telefonicznie.

 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Różannie

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie. Punkt jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 - 15.00, w piątek w godz. 7.00 - 18.00.

Do punktu przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu miasta i gminy Opoczno. Mieszkańcy gminy Opoczno mogą bezpłatnie dostarczyć segregowane odpady komunalne m.in. papier, plastik, odpady wielkogabarytowe, elektroniczne, elektryczne, metale, zużyte opony, odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory, leki ) itp.

Telefon kontaktowy na składowisko odpadów: 44 754 76 06

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) działającego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUO) w Różannie

 • pdf Regulamin PSZOK - Regulamin PSZOK dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opoczno
 • pdf Załącznik nr 1 do Regulaminu - Zestawienie ilości i rodzaju przyjmowanych odpadów do PSZOK w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Załącznik Nr 2 do Regulaminu.pdf - Formularz przyjęcia odpadów do PSZOK, który wypełnia mieszkaniec uiszczający opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Załącznik Nr 3 do Regulaminu.pdf - Upoważnienie innej osoby do przekazania odpadów do PSZOK, które wypełnia mieszkaniec uiszczający opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi z terenu gminy Opoczno

 • pdf Analia - 2020.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2020 (na dn. 30.04.2021 r.)
 • pdf Uzupełnienie do Analizy za 2019.pdf - Informacja o osiągniętych przez Gminę Opoczno poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych w 2019 r. (na dn. 30.11.2020 r.)
 • pdf Analiza - 2019.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2019 (na dn. 27.04.2020 r.)
 • pdf Analiza - 2018.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2018 (na dn. 29.04.2019 r.)
 • pdf Analiza - 2017.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2017 (na dn. 27.04.2018 r.)
 • pdf Analiza - 2016.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2016 (na dn. 28.04.2017 r.)
 • pdf Analiza - 2015.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2015 (na dn. 29.04.2016 r.)
 • pdf Analiza - 2014.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2014 (na dn. 27.04.2015 r.)
 • pdf Analiza - 2013.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2013 (na dn. 28.04.2014 r.)

Osiągnięte przez Gminę Opoczno oraz podmioty odbierające odpady komunalne, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Wspólny System Segregacji Odpadów

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. w gminie Opoczno obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów. Odpady odbierane są z podziałem na następujące frakcje:

 • odpady zmieszane (pojemnik szary lub czarny),
 • papier (pojemnik niebieski),
 • szkło (pojemnik zielony),
 • metale i tworzywa sztuczne (pojemnik żółty),
 • odpady biodegradowalne (worek brązowy),
 • odpady niebezpieczne (worek czerwony).

Worki o kolorze brązowym i czerwonym dostarczane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie podczas odbioru odpadów komunalnych.

Data stworzenia : 2013-02-26 08:48 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2013-02-26 08:48 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2021-09-24 09:26 Osoba modyfikująca : Anna Frączek