Urząd Miejski w Opocznie

 

Jedną z form aktywnego udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie jest prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych.

Obowiązek prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych wynika z postanowień zawartych w art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (ustawa ooś) i dotyczy wszystkich organów zobowiązanych na mocy prawa do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

Burmistrz Opoczna prowadzi w formie elektronicznej Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Za pomocą ww. narzędzia publikowane są karty zawierające informacje o wymienionych w art. 21 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie dokumentach, które wpłynęły oraz zostały wytworzone w Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Burmistrza Opoczna jest obszerną bazą danych i obejmuje dokumenty zgromadzone w wydziałach, a wśród nich w szczególności: decyzje administracyjne wydawane w sprawach związanych ze środowiskiem i jego ochroną wraz z wnioskami o ich wydanie, w tym m.in. projekty dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, prognozy oddziaływania na środowisko tych dokumentów, programy ochrony środowiska, wnioski o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usuwanie drzew lub krzewów, decyzje nakazujące posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, wnioski o wydanie decyzji i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach, wnioski o wydanie decyzji i o decyzjach o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, analiza porealizacyjna, opracowania ekofizjograficzne, wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i o wpisach do tego rejestru.

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2015-10-12 13:43 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2015-10-12 13:43 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-09-26 12:02 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński