Urząd Miejski w Opocznie

Za treść i formę informacji zamieszczanych na tej stronie odpowiada
Miejski Dom Kultury w Opocznie 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.mdkopoczno.pl

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie

Statut Miejskiego Domu Kultury w Opoczno

Działalność społeczno-kulturalna na terenie wiejskim realizowana przez Miejski Dom Kultury w Opocznie

  • pdf dzialal_ludowa_2013.pdf - Działalność społeczno-kulturalna na terenie wiejskim realizowana przez Miejski Dom Kultury w Opocznie w 2013 r
  • pdf dzialal_ludowa_2012.pdf - Działalność społeczno-kulturalna na terenie wiejskim realizowana przez Miejski Dom Kultury w Opocznie w 2012 r

Sprawozdania finansowe z działalności Miejskiego Domu Kultury im. T. Sygietyńskiego w Opocznie

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Miejskiego Domu Kultury im. T. Sygietyńskiego w Opocznie

Podstawa Prawna

 

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Figuruje w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Urząd Miasta w Opocznie pod pozycją 1 w Księdze rejestrowej nr 1 z datą wpisu 06.06 1992 r.

Szczególna forma prawna: 29 gminne samorządowe jednostki organizacyjne.

REGON: 000787773 , NIP: 768-12-37-042

Adres: Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego

            26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4

            tel./fax: 44 736 14 10

Struktura Organizacyjna

 

Funkcjonowanie Miejskiego Domu Kultury oparte jest na strukturze działowej. 
 
-dział merytoryczny

-dział finansowo-księgowy

-dział administracyjny

Przedmiot Działalności

 

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 9231F-Działalność Domów i Ośrodków Kultury.

Według Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) 923135-Działalność Domów Kultury i Ośrodków Kultury.

Celem MDK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury regionalnej w kraju i za granicą.

   Do podstawowych zadań MDK należą:

  1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej;
  2. Tworzenie sprzyjających warunków uczestnictwa w kulturze;
  3. Koordynowanie działalności amatorskiego ruchu artystycznego;
  4. Prowadzenie i koordynowanie działalności sekcji i kół zainteresowań, zespołów folklorystycznych, chórów, zespołów instrumentalno-wokalnych, tanecznych, orkiestr, dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
  5. Organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, przeglądów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych;
  6. Prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;
  7. Prowadzenie i koordynowanie działalności Świetlic Wiejskich;
  8. Współpracę z instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi, twórcami, artystami, towarzystwami i stowarzyszeniami, fundacjami oraz pracodawcami w zakresie rozbudzania aktywności kulturalnej i rekreacyjnej.

W MDK działa kino. Seanse odbywają się w każdą sobotę i niedzielę. MDK prowadzi działalność na terenie gminy w 17 świetlicach wiejskich w miejscowościach: Bielowice, Bukowiec Opoczyński, Dzielna, Karwice, Kliny, Kraszków, Kraśnica, Kruszewiec Kol., Modrzew, mroczków Gościnny, Mroczków Duży, Ogonowice, Ostrów, Różanna, Sitowa, Stużno, Wygnanów. Współpracuje również z 23 Kołami Gospodyń Wiejskich: Adamów, Bielowice,  Brzustówek, Bukowiec Opoczyński, Dzielna, Januszewice, Kraszków, Karwice, Kraśnica, Kliny, Kruszewiec Kol., Kruszewiec, Libiszów Kol., Modrzew, Mroczków Duży, Mroczków Gościnny, Ogonowice, Ostrów, Różanna, Sitowa, Sołek, Wola Załężna, Wygnanów.

Przy MDK działają także Orkiestra Miejska oraz Zespół Pieśni i Tańca „TRAMBLANKA”.

Organy i osoby sprawujące funkcje

Do zakresu działalności Dyrektora należy:

a/ kierowanie działalnością MDK i reprezentowanie jej na zewnątrz

b/ działanie zgodnie z przepisami prawa

c/ wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych

d/ określanie zakresu obowiązków Głównego Księgowego

e/ zatwierdzanie zakresu obowiązków pracowników

f/ zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników.

g/ podpisywanie pism wychodzących na zewnątrz

h/ przedkładanie projektów planu finansowego jednostki i odpowiadanie za prawidłową gospodarkę środkami finansowymi i rzeczowymi

i/ opracowywanie planów działalności merytorycznej

Majątek MDK

Miejski Dom Kultury w Opocznie jest własnością samorządową. Na majątek MDK składają się środki trwałe, w skład których wchodzą: budynki, maszyny i urządzenia, środek transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz drobny sprzęt w użytkowaniu.

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

MDK prowadzi archiwum zakładowe.

Sposób załatwiania i prowadzenia spraw

Godziny funkcjonowania MDK w Opocznie: od poniedziałku do piątku 7.00-20.00,

soboty i niedziele według potrzeb.

Dyrektor MDK, administracja tel./fax. (044) 736 14 10

Księgowość tel. (044) 736 14 11

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2005-04-15 10:08 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2005-04-15 10:08 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2019-06-25 14:14 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński