Urząd Miejski w Opocznie

Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego - Rok 2024

Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego - Rok 2023

 • pdf GPB-I.746.45.2023_MK_MC.pdf - Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o wydaniu w dniu 6 grudnia 2023 r. decyzji Nr 46/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12052_LE004_Brzustowek/ORx004-087736-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, km 87,736”, przewidzianego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 89/1, obręb 0002 Opoczno, Miasto Opoczno, powiat opoczyński, województwo łódzkie (13.12.2023 r.)
 • pdf GPB-I.746.28.2023.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące wydania decyzji Nr 41/2023 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia pn:"Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej SN-15kV relacji PT Opoczno - PT Radzice" (18.10.2023 r.)
 • pdf GPB-I.746.45.2023.pdf - Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 11 października 2023 r. (data wpływu: 16 października), zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie, km 87.736"(24.10.2023 R.)

OBWIESZCZENIA WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 2022 ROK

 • pdf GPB-I.746.44.2022 AŚ.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12052_LE004_Brzustówek_204/ORx004-087720-XXX-01 SYSTEMU GSM-R na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie odcinek IDZIKOWICE - KANAPÓWKA"(28.06.2022 r.)
 • pdf GPB-I.746.53.2022.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające, że w dniu 30 września 2022 r. została wydana decyzja Nr 43/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym.(04.10.2022 r.)
 • pdf GPB-I.746.71.2022 MK.pdf - Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym.(28.12.2022 r.)

Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego - Rok 2021

Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego - Rok 2018

Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego - Rok 2016

 • pdf Obwieszczenie - 11.04.2016.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania decyzji Nr 69/16 zmieniająca decyzję Wojewody Łódzkiego Nr 387/13 z 05.11.2013 r., udzielającą Zarządowi Województwa Łódzkiego, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 726, na odcinku Inowłódz - Dęborzeczka od km 29+300 do km 34+600
 • pdf Obwieszczenie - 18.02.2016.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 387/13 z dn. 05.11.2013 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego - Rok 2015

 • pdf GN-V.7570.1639.1.2011.KG - 17.09.2015.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji w spawie ustalenia odszkodowania
 • pdf GN-V.7570.1639.2.2011.KG - 24.08.2015.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzjiw spawie ustalenia odszkodowania
 • pdf GN-V.7570.1659.2011.AP - 27.07.2015.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Łódzkie prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Kolonia Kruszewiec, gminie Opoczno, powiecie opoczyńskim, województwiełódzkim, oznaczonej jako działki: nr 199/2 o pow. 0,0068 ha i nr 200/2 o pow. 0,0060 ha
 • pdf Obwieszczenie 08.07.2015.pdf - Obwieszczenie wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu wygaśnięcia z mocy prawa ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na części nieruchomości położonej w obrębie Kolonia Kruszewiec 574/2 , 571/6
 • pdf Obwieszczenie 07.07.2015.pdf - Obwieszczenie wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za część nieruchomości położonej w obrębie nr 13 Kolonia Kruszewiec działka nr 91/2
 • pdf Obwieszczenie II 30.06.2015.pdf - Obwieszczenie wojewody Łódzkiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu wygaśnięcia z mocy prawa ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na części nieruchomości położonej w obrębie Kolonia Kruszewiec 376/2 , 380/2 , 384/2
 • pdf Obwieszczenie 30.06.2015.pdf - Obwieszczenie wojewody Łódzkiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu wygaśnięcia z mocy prawa ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na części nieruchomości położonej w obrębie Kolonia Kruszewiec działki nr 375/2 , 379/2 , 383/2
 • pdf Obwieszczenie - 16.03.2015.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0000715_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R
 • pdf Obwieszczenie_15.06.2015_1.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w związku z prowadzeniem postępowania o ustalenie odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego część nieruchomości położonej w miejscowości Kolonia Kruszewiec
 • pdf Obwieszczenie_15.06.2015_2.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w związku z prowadzeniem postępowania o ustalenie odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego część nieruchomości położonej w miejscowości Kolonia Kruszewiec
 • pdf Obwieszczenie_15.06.2015_3.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w związku z prowadzeniem postępowania o ustalenie odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego część nieruchomości położonej w miejscowości Kolonia Kruszewiec

Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego - Rok 2014

 • pdf Obwieszczenie 25.11.2014.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV w granicach działek: 6/5, obr 11., 479/1 obr. 9 m. Opoczno
 • pdf Obwieszczenie 21.10.2014r.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o prowadzonym postepowaniu uwłaszczeniowym
 • pdf Obwieszczenie 27.08.2014 .pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania decyzji Nr 45/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn "Elektroenergetyczna linia kablowa 15kV"
 • pdf Obwieszczenie 13.05.2014.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania decyzja Nr 23/2014 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dlaprzedsięwzięcia polegającego na budowie peronu na stacji Opoczno Południe i przebudowieistniejącego obiektu inżynieryjnego w km 92,720 do pełnienia funkcji przejścia podziemnego dla pieszych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja linii kolejowejnr 4 Centralna Magistrala Kolejowa'', przewidzianego do realizacji na działce: nr 611 w obrębie 7 Januszewice oraz na działkach nr 542, 1210/1 w obrębie 10 Kliny, gmina Opoczno, powiat opoczyński.
 • pdf Obwieszczenie 14.04.2014.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie peronu na stacji Opoczno Południe.
 • pdf Obwieszczenie 1.04.2014.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania Decyzja Nr 15/2014 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia: Budowa pętli autobusowej z przystankiem i stanowiskami postojowymi dla 30 pojazdów osobowych, ciągu pieszego (chodnika) od pętli autobusowej do przejścia pod torami Centralnej Magistrali Kolejowej do stacji Opoczno Południe, świetlenia pętli autobusowej i ciągu pieszego
 • pdf Obwieszczenie 20.03.2014.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania Decyzja Nr 14/2014 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci gazowejśc (do 0,5 MPa) PE-DN 125 mm
 • pdf Obwieszczenie 3.03.2014.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa pętli autobusowej z przystankiem i stanowiskami postojowymi dla 30 pojazdów osobowych
 • pdf Obwieszczenie 17.02.2014.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach kolejowych zamkniętychdla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci gazowej sc (do 0,5 MPa) PE-DN 125 mm w ulicyLeśnej/Piotrkowskiej w Opocznie"

Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego ROK 2013 i 2012

 • pdf Obwieszczenie 20.11.2013.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Łódzkiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej 726 - odcinek Dęborzeczka - Inowłódz
 • pdf Obwieszczenie 9.10.2013.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o prowadzonych postępowaniach uwłaszczeniowych
 • pdf dec.12.23.04.pdf - Decyzja Wojewody Łódzkiego stwierdzająca nabycie z mocy prawa s t w i e r d z a m nabycie z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r., przez Skarb Państwa własności gruntu położonego w powiecie opoczyńskim, w gminie Opoczno, w obrębie Kruszewiec, oznaczonego jako działka nr 373/4 o pow. 0,04 ha. oraz nabycie z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., przez Polskie Koleje Państwowe S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu opisanego w punkcie I niniejszej decyzji
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu postanowienia prostującego omyłki pisarskie w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 8.08.2012r.
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego informującego o zamiarze wydania przez Wojewodę Łódzkiego decyzji administracyjnych - 3.10.2012r.
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Zawiadomienie o wszczęciu postepowania z dn. 14.01.2013 r.
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o prowadzonychpostępowaniach uwłaszczeniowych
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2011-07-04 10:44 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2011-07-04 10:44 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2024-01-11 08:59 Osoba modyfikująca : Sebastian Baszuk