Urząd Miejski w Opocznie

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) utworzono na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2021r., poz. 554) oraz  nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, który opracował materiały informacyjne dot. nowego obowiązku składania deklaracji. Materiały są do pobrania poniżej.

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?

Deklaracja będzie zawierała takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Kogo dotyczy deklaracja?

Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Kiedy składać deklarację?

Od 1 lipca 2021 r.

Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy.

Uwaga obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

Jak można złożyć deklarację?

W formie elektronicznej, czyli przez Internet – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu.  https://zone.gunb.gov.pl/

W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Obowiązki gmin:

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję w terminie:

  • 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej - w przypadku „nowo” powstałych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw,
  • 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania paliw.

Gmina Opoczno przeprowadziła częściową inwentaryzację źródeł ogrzewania, mimo to każdy właściciel/zarządca musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.

Wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować DO PRZEDSTAWICIELI GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl, tel.: (22) 661-94-54.

Dodatkowych informacji udziela Urząd Miejski w Opocznie, Wydział Ochrony Środowiska,  tel. 44 786 01 90 lub 44 786 01 18  w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki do pobraniaInformacja dla mieszkańców

Gmina Opoczno przystąpiła do realizacji pilotażowego systemu ZONE (Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji).

System ZONE  służący do przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji dla budynków. Uruchomiony i testowany jest w dziewięciu gminach w Polsce. Wśród tych gmin znalazła się także gmina Opoczno.

Zwracamy się z prośba do mieszkańców o aktywny udział w tym projekcie.

Każdy właściciel budynku może sam wypełnić formularz poprzez:

  • Wypełnienie ankiety wersji on-line: ... Kliknij tutaj ...,
  • wypełniając wersję papierową, dostępną w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opocznie, a także do pobrania poniżej. Formularz należy złożyć osobiście w tut. Urzędzie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno z dopiskiem na kopercie „ZONE”.

 Wypełnienie formularza jest proste i zajmuje kilka chwil.

Dane zebrane w ten sposób posłużą do stworzenia kompleksowej bazy inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie naszej gminy. Posiadając taką bazę Gmina będzie mogła starać się o pozyskanie środków na walkę z niską emisją.

ZONE - Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji

DOSTĘP DO SYSTEMU
Informacja dla mieszkańców

Prototyp systemu ZONE (Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji) powstał do przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji dla budynków w Polsce.

Moduł inwentaryzacji jest pilotażowo uruchomiony i testowany w dziewięciu gminach, wybranych według metody analizy wielokryterialnej, spośród wszystkich gmin w Polsce.

Każdy mieszkaniec gminy, po rejestracji na stronie ZONE, uzyska dostęp do systemu. Przekaże tam dane na temat posiadanych źródeł ciepła dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń (CG) i wody (CWU).

System  ZONE dostępny jest pod adresem https://zone.itl.waw.pl/ .

Mieszkaniec rejestruje się w systemie poprzez podanie swojego adresu mailowego oraz hasła. Hasło powinno zawierać minimum 8 znaków i nie powinno być w całości numeryczne.  Wybiera także nazwę gminy, w której zlokalizowany jest inwentaryzowany budynek.

W procesie rejestracji, na podany adres mailowy, wysłany zostanie e-mail z linkiem aktywującym konto.  Po kliknięciu na podany w mailu link aktywujący otworzy się strona logowania do systemu pilotażowego ZONE.  W odpowiednie pola należy wpisać dane podane podczas rejestracji: adres e-mail, hasło, a następnie kliknąć przycisk ZALOGUJ.

Po zalogowaniu mieszkaniec widzi mapę gminy z naniesionymi budynkami. Wybranie budynku(punktu adresowego), dla którego wprowadzane będą dane następuje po kliknięciu na jego obrys na mapie. Możliwe jest jeszcze wpisanie adresu w polu wyszukiwarki lub wpisując własnoręcznie adres w zakładce DODAJ BUDYNEK.

Po wybraniu właściwego budynku i kliknięciu w przycisk WYPEŁNIJ FORMULARZ A  wyświetlony zostanie formularz do wypełnieni, można go wielokrotnie poprawiać wybierając z listy wprowadzonych budynków, która jest dostępna w zakładce BUDYNKI. Po wypełnieniu elektronicznego formularza należy kliknąć przycisk ZAPIS

 

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2019-03-19 13:47 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2019-03-19 13:47 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2022-04-13 14:49 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński