Urząd Miejski w Opocznie

Budżet rok 2024

 • pdf Nr_227_2023.pdf - Zarządzenie Burmistrza nr 227/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2023-2040
 • pdf Nr_228_2023.pdf - Zarządzenie Burmistrza nr 228/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opoczno na 2024 rok
 • pdf Nr_232_2023.pdf - Zarządzenie Burmistrza nr 232/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2023-2040
 • pdf Nr_240_2023.pdf - Zarządzenie 240/2023 Burmistrza Opoczna z dnia 1 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 228/2023 Burmistrza Opoczna z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opoczno na rok 2024
 • pdf Nr_254_2023.pdf - Zarządzenie nr 254/2023Burmistrza Opoczna z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 228/2023 Burmistrza Opoczna z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opoczno na rok 2024
 • pdf Nr_ II_235_2023.pdf - Uchwała Nr II /235/2023z dnia 5 grudnia 2023 rokuSkładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziw sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Opoczno na 2024 rok
 • pdf Nr_II_236_2023.pdf - Uchwała Nr II/236/2023Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziz dnia 5 grudnia 2023 rokuw sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Opoczno
 • pdf Nr_51_2024.pdf - Zarządzenie nr 51/2024 Burmistrza Opocznaz dnia 30 stycznia 2024 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2024
 • pdf Nr_II_46_2024.pdf - Uchwała Nr II/46/2024z dnia 8 lutego 2024 rokuSkładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziw sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytubudżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Opoczno
 • pdf LXVIII_791_2024.pdf - Uchwała NR LXVIII/791/2024 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2024r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2024-2040
 • pdf LXVIII_792_2024.pdf - Uchwała NR LXVIII/792/2024 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2024

Budżet rok 2023

 • pdf Nr_224_2022.pdf - Zarządzenie nr 224/2022 Burmistrza Opoczna z dnia 15.11.2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2023-2040
 • pdf Nr_225_2022.pdf - Zarządzenie nr 225/2022 Burmistrza Opoczna z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opoczno na 2023 rok
 • pdf Nr_245_2022.pdf - Zarządzenie nr 245/2022 Burmistrza Opoczna z dnia 08.12.2022 zmieniające zarządzenie nr 225/2022 Burmistrza Opoczna z dnia 15 listopada 202 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opoczno na rok 2023
 • pdf Nr_II_290_2022.pdf - Uchwała Nr II /290/2022z dnia 9 grudnia 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Opoczno na 2023 rok
 • pdf Nr_II_291_2022.pdf - Uchwała Nr II/ 291/2022Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziz dnia 9 grudnia 2022 rokuw sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Opoczno
 • pdf LIV_591_2022.pdf - Uchwała nr LIV/591/2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28.12.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na 2023 rok
 • pdf LIV_590_2022.pdf - Uchwała nr LIV/590/2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28.12.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2023 - 2040
 • pdf Nr_II_37_23.pdf - Uchwała Nr II /290/2022 z dnia 23 stycznia 2023 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Opoczno
 • pdf Nr_90_2024.pdf - Zarządzenie nr 90/2024 Burmistrza Opoczna z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2023 roku wraz informacją o stanie mienia komunalnego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury
 • pdf Dane.pdf - Dane uzupełniające do wykonania budżetu Gminy Opoczno za rok 2023
 • pdf Uchwała.pdf - Uchwała Nr II/97/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Opoczna z wykonania budżetu za 2023 rok.

Budżet rok 2022

 • pdf Nr_44_2023.pdf - Zarządzenie nr 44/2023 Burmistrza Opoczna z dnia 30.03.2023 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2022 roku wraz informacją o stanie mienia komunalnego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury
 • pdf Wykonanie.pdf - Dane uzupełniające do wykonanie budżetu gminy Opoczno za rok 2022
 • pdf Nr_II_195_2022.pdf - Uchwała Nr II/195/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziz dnia 28 września 2022 roku
 • pdf Rb-NDS I kw.2022.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
 • pdf II_25_2022.pdf - Uchwała Nr II/25/2022 z dnia 18 stycznia 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziw sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Opoczno
 • pdf Nr_189_2021.pdf - Zarządzenie nr 189/2021 Burmistrza Opoczna z dnia 10 listopada 2021 r.w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2022 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038
 • pdf Nr_II_237_21.pdf - Uchwała Nr II /237/2021z dnia 30 listopada 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziw sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Opoczno na 2022 rok
 • pdf Nr_II_241_21.pdf - Uchwała Nr II/ 241/2021Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziz dnia 30 listopada 2021 roku
 • pdf Opinia RIO_UCHWALA_WA-0031-II-83-23_1.pdf - Uchwała Nr II/83/2023Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziz dnia 8 maja 2023 r.w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Opoczna z wykonaniabudżetu za 2022 rok

Budżet rok 2021

 • pdf Nr_II_108_2022.pdf - Uchwała Nr II/108/2022 Sładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziz dnia 26 maja 2022 r.w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Opoczna z wykonaniabudżetu za 2021 rok
 • pdf Dane.pdf - Dane uzupełniające do wykonania budżetu za 2021 roku
 • pdf Nr_82_2022.pdf - Zarządzenie Nr 82/2022 Burmistrza Opoczna z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2021 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego
 • pdf Rb-NDS IV kw 2021.pdf - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2021
 • pdf Rb-NDS III kw 2021.pdf - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku 30 września roku 2021
 • pdf Rb-NDS.pdf - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
 • pdf Rb-NDS.pdf - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres o początku roku do dnia 31 marca 2021
 • pdf Nr_152_2021.pdf - Zarządzenie Nr 152/2021 Burmistrza Opoczna z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego.
 • pdf Nr_167_2020.pdf - Zarządzenie Nr 167/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2021 i wieloletniej prognozy finansowej na lata2021 -2036
 • pdf Nr_XXVIII_291_2020.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2021
 • pdf Nr_XXVIII_290_2020.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2036
 • pdf UCHWALA_WA-0031-II-181-21_1_akt.pdf - Uchwała Nr II/181/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 września 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2021 roku
 • pdf UCHWALA_WA-0031-II-39-21_1_akt.pdf - Uchwała Nr II/39/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Opoczno.
 • pdf UCHWALA_II-310-2020_1_akt.pdf - Uchwała Nr II/310/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Opoczno
 • pdf UCHWALA_II-304-2020_1_akt.pdf - Uchwała Nr II/304/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Opoczno na 2021 rok

Budżet rok 2020

 • pdf Informacja.pdf - Informacja dodatkowa do wykonania budżetu za 2020
 • pdf Nr_62_2021.pdf - ZARZĄDZENIE NR 62/2021 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2020 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego.
 • pdf Opinia RIO.pdf - Uchwała Nr II/311/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Opoczno
 • pdf Rb-NDS - II kwartał 2020.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020
 • pdf Nr_124_2020.pdf - w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego.
 • pdf Rb-NDS - I kwartał 2020.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020
 • pdf odwołanie.pdf - Odwołanie od opinii wyrażonej w uchwale Nr II/49/2020 z dnia 27.02.2020 r.
 • pdf UCHWALA_II-49-2020_1_akt.pdf - Uchwała Nr II/49/2020z dnia 27 lutego 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XVI_177_2020.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 - 2035
 • pdf Nr_XVI_176_2020.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf 9_52_2020.pdf - Uchwała nr 9/52/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Łodzi z dn. 6 marca 2020 r.
 • pdf 11_64_2020.pdf - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Łodzi z dn. 31 marca 2020 r.
 • pdf Nr_222_2019.pdf - Zarządzenie Nr 222/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2020 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2035
 • pdf UCHWALA_WA-0031-II-95-21_1_akt.pdf - Uchwała Nr II/95/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Opoczna z wykonania budżetu za 2020 rok

Budżet rok 2019

 • pdf Opinia RIO.pdf - Uchwała Nr II/75/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Opoczna z wykonania budżetu za 2019 r.
 • pdf Nr_II_75_2020.pdf - Uchwała Nr II/75/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 28.04.2020 r w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Opoczna z wykonania budżetu za 2019 rok
 • pdf Informacja.pdf - Informacja dodatkowa do wykonania budżetu za 2019 r.
 • pdf Rb-NDS - 2019 r.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
 • pdf Nr_54_2020.pdf - przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego
 • pdf Bż.3034.1.2020.pdf - Wyjaśnienie do Zarządzenia Nr 54/2020 Burmistrza Opoczna z dn. 25 marca 2020 roku
 • pdf Rb-NDS III kw.2019.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019
 • pdf Rb-NDS-II kw 2019.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
 • pdf opinia RIO-I pół.2019.pdf - Uchwała Nr II/2013/2019 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 września 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Opoczno za I półrocze 2019 r.
 • pdf Nr_167_2019.pdf - Zarządzenie nr 167/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za Ipółrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym oprzebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowychinstytucji kultury i zakładu budżetowego
 • pdf RIO-wyjaśnienia I pół.pdf - Wyjaśnienia do Zarządzenia nr 167/2019 Burmistrza Opoczna z dn 29 sierpnia 2019
 • pdf Wykonanie budżetu I kw. 2019.pdf - Informacja o wykonaniu budżetu gminy Opoczno za I kwartał 2019 roku
 • pdf Rb-NDS-I kw 2019.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
 • pdf nr_IV_65_2019.pdf - Uchwała nr IV/65/2019 z dnia 25 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2019
 • pdf nr_IV_64_2019.pdf - Uchwała nr IV/64/2019 z dnia 25 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 - 2034
 • pdf Nr_II_48_2019.pdf - Uchwała Nr II/48/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Opoczno
 • pdf Budzet 2019-proj.pdf - Projektu uchwały budżetowej na rok 2019 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2034
 • pdf Nr_II_295_2018.pdf - Uchwała Nr II/295/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Opoczno
 • pdf Nr_II_294_2018.pdf - Uchwała Nr II/ 294/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Opoczno na 2019 rok

Budżet rok 2018

 • pdf inf.uzupełniająca do wyk.budzetu.pdf - Dane uzupełniające do wykonania budżetu gminy Opoczno za rok 2018
 • pdf wyjaśnienie 1.pdf - Wyjaśnienie do zarządzenia Nr 60/2019 Burmistrza Opoczna z dn. 29 marca 2019 r.
 • pdf wyjaśnienie 2.pdf - Wyjaśnienie
 • pdf opinia RIO-2018.pdf - Uchwała nr II/69/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Opoczno z wykonania budżetu za 2018 rok
 • pdf Wyk. budż. 2018.pdf - Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Opoczna z dn. 29 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2018 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego
 • pdf Rb-NDS IV 2018.pdf - Sprawozdania Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018 rok
 • pdf Rb-NDS III kw.2018.pdf - Sprawozdania Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.09.2018 rok
 • pdf Wyk_budż_I_pół_.pdf - Wykonanie budżetu za I półrocze 2018
 • pdf Nr_III_238_2018.pdf - Uchwała Nr III/238/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dn. 2. października 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta Opoczno za I półrocze 2018 roku
 • pdf Rb-NDS II kw.2018.pdf - Sprawozdania Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2018 rok
 • pdf Wyk.I kw 2018.pdf - Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Opoczno za I kwartał 2018 roku
 • pdf Nr_XL_465_2018.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 - 2029
 • pdf Nr_XL_466_2018.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf NR_III_40_2018.pdf - Uchwała Nr III/40/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dn. 15. lutego 2018 r.
 • pdf Proj_budżetu.pdf - Projekt budżetu 2018 rok
 • pdf Proj_budżetu _zmiany.pdf - Projekt budżetu 2018 rok - zmiany
 • pdf Nr_II_306_2017.pdf - Uchwała Nr II/306/17 z dn. 12 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Nr_II_307_2017.pdf - Uchwała Nr II/307/17 z dn. 12 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Opoczno

Budżet rok 2017

 • pdf Nr_III_104_2018.pdf - Uchwała Nr III/104/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dn. 17. maja 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Miasta Opoczno z wykonania budżetu Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Inf.uzupeł.-wyk. budżetu 2017.pdf - Sprawozdanie finansowe
 • pdf Inf.uzupeł.II-wyk.budżetu 2017.pdf - Dane uzupełniające do wykonania budżetu Gminy Opoczno za rok 2017
 • pdf Wyjaśnienie-wyk.budżetu 2017.pdf - Wyjaśnienia do wykonania budżetu Gminy Opoczno za rok 2017
 • pdf Wyk_budż._2017.pdf - informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2017 rok
 • pdf Rb-NDS - 30.09.2017.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 wrzesień 2017 roku
 • pdf Wyk_budżetu - I półrocze 2017.pdf - Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2017 roku
 • pdf Opinia RIO.pdf - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
 • pdf Wyjaśnienia do opinii.pdf - Ustosunkowanie się do błędów w opinii RIO z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2017 roku
 • pdf Rb-NDS - 30.06.2017.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku
 • pdf MGOPS - umorzenia.pdf - Umorzenia należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym
 • pdf Rb-NDS.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
 • pdf umorzenia - I kw 2017.pdf - Umorzenia - I kwartał 2017 roku
 • pdf Nr_II_47_2017.pdf - Uchwała Nr II/47/2017 z dn. 8 marca 2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXVII_321_2016.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 - 2029
 • pdf Nr_XXVII_322_2016.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Proj_budżetu.pdf - Projekt budżetu 2017 rok
 • pdf Nr_II_311_2016.pdf - Uchwała Nr II/311/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Opoczno na 2017 rok
 • pdf Nr_II_312_2016.pdf - Uchwała Nr II/312/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Opoczno

Budżet rok 2016

 • pdf Informacja uzupełniająca.pdf - Informacja uzupełniająca
 • pdf Opinia_RIO.pdf - Opinia RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Opoczna z wykonania budżetu za 2016 rok
 • pdf Wyk_budżetu_2016.pdf - informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2016 rok
 • pdf Rb-NDS - 30.09.2016.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016
 • pdf Uchwała RIO.pdf - Uchwała Nr II/190/2016 z dnia 16 września 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2016 r.
 • pdf Rb-NDS.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
 • pdf Wyk_budż_I_ pół _2016.pdf - Wykonanie budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2016 roku
 • pdf Nr_II_375_2015.pdf - Uchwała Nr II/375/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Opoczno na 2016 rok
 • pdf Nr_II_376_2015.pdf - Uchwała Nr II/376/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Opoczno
 • pdf Uchwała Nr_Il_45_2016.pdf - Uchwała Nr II/45/2016z dnia 22 lutego 2016 rokuSkładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziw sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Opoczno
 • pdf Rb-NDS korekta.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficyciejednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016

Budżet rok 2015

 • pdf Wykonanie budżetu_2015.pdf - Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za rok 2015
 • pdf Inf_uzup_2015.pdf - Informacja uzupełniająca
 • pdf Opinia RIO.pdf - Uchwała nr II/99/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Opoczna z wykonania budżetu za 2015 rok
 • pdf Nr_II_280_2015.pdf - Uchwała nr II/280/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 02 listopada 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2015 r.
 • pdf Rb-NDS_IV_kwartal.pdf - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudzień roku 2015
 • pdf Rb-NDS_III_kwartal.pdf - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015
 • pdf Rb-NDS II kwartał.pdf - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
 • pdf Rb-NDS.pdf - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
 • pdf Nr_160_2015.pdf - Zarządzenie Nr 160/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego
 • pdf uchw_rio.pdf - Uchwała Nr Il/ 60 /2015z dnia 05 marca 2015 rokuSkładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziw sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytubudżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długuGminy Opoczno
 • pdf Nr_206_2014.pdf - Zarządzenie Burmistrza w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2015 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2029
 • pdf Nr_II_313_2014.pdf - Uchwała Nr II/313/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Opoczno na 2015 rok
 • pdf Nr_II_314_2014.pdf - Uchwała Nr II/314/2014Skład u Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziz dnia 19 grudnia 2014 rokuw sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Opoczno

Budżet rok 2014

 • pdf Informacja uzupełniająca.pdf - Informacja uzupełniająca do danych uzupełniających do wykonania budżetu gminy Opoczno za rok 2014
 • pdf Dane uzupełniające.pdf - Dane uzupełniające do wykonania budżetu Gminy Opoczno za rok 2014
 • pdf Nr_II_123_2015.pdf - Uchwała Nr II/ 123 /2015Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziz dnia 22 maja 2015 rokuw sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Opoczno z wykonania budżetu za 2014 rok
 • pdf wykonanie budżetu-2014.pdf - Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2014 rok
 • pdf NDS_IV_kw.pdf - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
 • pdf NDS_III_kw.pdf - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014
 • pdf Uchwała Nr_ Il_214_2014.pdf - Uchwała Nr II/214/2014Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodziz dnia 3 października 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonaniabudżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2014 roku
 • pdf Wyk. budżetu I półrocze.pdf - Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2014 roku
 • pdf NDS_II_kw.pdf - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
 • pdf NDS_I_kw.pdf - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
 • pdf Nr_XXXVII_367_13.pdf - w uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014-2029
 • pdf Nr_XXXVII_368_13.pdf - w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Opoczno na rok 2014
 • pdf Budżet Gminy 2014.pdf - Budżet Gminy 2014 - opis
 • pdf Uchwała Nr II_35_2014.pdf - Uchwała Nr II/ 35 /2014z dnia 17 lutego 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytubudżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długuGminy Opoczno
 • pdf Nr_II_314_2013.pdf - Uchwała Nr II/314/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Opoczno na 2014 rok
 • pdf Nr_II_315_2013.pdf - Uchwała Nr II/315/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Opoczno

Budżet rok 2013

Budżet rok 2012

 • pdf opinia_rio.pdf - Opinia RIO o sprawozdaniu Gminy Opoczno z wykonania budżetu za rok 2012
 • pdf wyk.budżetu-uzupełnienie-2012.pdf - Wykonanie budżetu - uzupełnienie 2012r
 • pdf Budżet2012.pdf - Wykonanie budzetu Gminy Opoczno w 2012 roku
 • pdf Rb-NDS.pdf - Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012r.
 • pdf Uchwala.pdf - Uchwała Nr II/55/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawodłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Opoczno
 • pdf uchwala494rio.pdf - Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opini dotyczącej projektu budżetu Gminy Opoczno na 2012 rok
 • pdf Rb-NDSdo30wrzesien.pdf - Rb-NDS - kwartalne sprawozdania do 30 września 2012r
 • pdf uchwala495rio.pdf - Uchwała Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Opoczno na rok 2012
 • pdf uchwala496rio.pdf - Uchwała Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Opoczno na rok 2012
 • pdf Opis_Budzetu_Gminy_2012.pdf - Opis Budżety Gminy na rok 2012
 • pdf Budzet_wykonanieI.pdf - Wykonanie budżetu Gminy Opoczno - I półrocze 2012 r.
 • pdf Uchwala_Budzet_Nr_XV_129_12.pdf - Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Opoczno na rok 2012

Budżet rok 2011

Budżet rok 2010

Budżet rok 2009

Budżet rok 2008

Budżet rok 2007

Budżet rok 2006

Budżet rok 2005

Budżet rok 2004

Budżet rok 2003

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-06-10 11:53 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 11:53 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-05-21 15:56 Osoba modyfikująca : Wojciech Wiktorowicz