Urząd Miejski w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - Rok 2020

 • pdf Nr_1_2020.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynków.
 • pdf Nr_2_2020.pdf - w sprawie ustalenia procedury przygotowania i wdrażania projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych w Gminie Opoczno.
 • pdf Nr_3_2020.pdf - w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunt stanowiący własność Gminy Opoczno pod pawilonami handlowymi znajdującymi się w wyremontowanej części targowiska miejskiego w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 66
 • pdf Nr_4_2020.pdf - w sprawie dzierżawy części nieruchomości w obrębie Mroczków Gościnny oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_5_2020.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.
 • pdf Nr_6_2020.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego
 • pdf Nr_7_2020.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • pdf Nr_8_2020.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w m. Opoczno obręb 6 przy ul. Tujowej.
 • pdf Nr_9_2020.pdf - w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
 • pdf Nr_10_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • pdf Nr_11_2020.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dowydzierżawienia
 • pdf Nr_12_2020.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w m. Opoczno obręb 10 przy ul. Wałowej
 • pdf Nr_13_2020.pdf - w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 oraz określenia jego zadań
 • pdf Nr_14_2020.pdf - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno.
 • pdf Nr_15_2020.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w m. Opoczno obręb 13 przy ul. Spokojnej.
 • pdf Nr_16_2020.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w m. Opoczno obręb 13 przy ul. Spokojnej.
 • pdf Nr_17_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • pdf Nr_18_2020.pdf - wprowadzające "Instrukcję postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego w Opocznie".
 • pdf Nr_19_2020.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obr. 19 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_20_2020.pdf - w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2020 rok w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_21_2020.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2020.
 • pdf Nr_22_2020.pdf - w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_23_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • pdf Nr_24_2020.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej.
 • pdf Nr_25_2020.pdf - w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Miejskim w Opocznie proporcji (prewspółczynnika) wykorzystania nabywanych towarów i usług oraz wysokości współczynnika proporcji na rok 2019 dla celów korekty podatku odliczonego w 2019 r. oraz zastosowania proporcji oraz współczynnika proporcji za 2019 r. do odliczenia podatku naliczonego VAT w 2020 r.
 • pdf Nr_26_2020.pdf - w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Opoczno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • pdf Nr_27_2020.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do wydzierżawienia
 • pdf Nr_28_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację operacji p.n.: "Przebudowa części targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie - budowa wiaty handlowej".
 • pdf Nr_29_2020.pdf - w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_30_2020.pdf - w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Straży Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_31_2020.pdf - w sprawie nadania Regulaminu funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Miasta
 • pdf Nr_32_2020.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2020 Burmistrza Opoczna.
 • pdf Nr_33_2020.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
 • pdf Nr_34_2020.pdf - w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku operatora systemu monitoringu wizyjnego miasta Opoczna
 • pdf Nr_35_2020.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza
 • pdf Nr_36_2020.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok.
 • pdf Nr_37_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • pdf Nr_38_2020.pdf - w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
 • pdf Nr_39_2020.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
 • pdf Nr_40_2020.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia
 • pdf Nr_41_2020.pdf - w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • pdf Nr_42_2020.pdf - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_43 2020.pdf - w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_44_2020.pdf - w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_45_2020.pdf - w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_46_2020.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_47_2020.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_48_2020.pdf - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Modrzew
 • pdf Nr_49_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
 • pdf Nr_50_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla inspektora w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_51_2020.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Budowa bloku budownictwa socjalnego w Opocznie
 • pdf Nr_52_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: Budowa kanalizacjisanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości Janów Karwicki
 • pdf Nr_53_2020.pdf - w sprawie Wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy Opoczno i Urzędu Miejskiego
 • pdf Nr_54_2020.pdf - w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego.
 • pdf Nr_55_2020.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_56_2020.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_57_2020.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_58_2020.pdf - w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok.
 • pdf Nr_59_2020.pdf - w sprawie powołania zespołu powypadkowego.
 • pdf Nr_60_2020.pdf - w sprawie określania zasad zajmowania i ustalenia stawek czynszu za zajęcie pasadrogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Opoczno
 • pdf Nr_61_2020.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 181/2019 z dnia 19 września 2019 roku w sprawie: nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, legalności i oszczędności oraz potwierdzania prawidłowości merytorycznej wydatków.
 • pdf Nr_62_2020.pdf - w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej położonej w m. Opocznie obr. 7 przy ul. Rolnej
 • pdf Nr_63_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_64_2020.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Nr_65_2020.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok
 • pdf Nr_66_2020.pdf - w sprawie dzierżawy części nieruchomości w obrębie Mroczków Gościnny orazzatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_67_2020.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynków.
 • pdf Nr_68_2020.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Nr_69_2020.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok
 • pdf Nr_70_2020.pdf - w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza Pani Katarzynie Sokół
 • pdf Nr_71_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób zatrudnionych na stanowisku podinspektora w Wydziale Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_72_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób zatrudnionych na stanowisku kasjera w Wydziale Budżetowym Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_73_2020.pdf - w sprawie dzierżawy części nieruchomości w obrębie 19 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_74_2020.pdf - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej i zbycia nieruchomości położonych w obr. 19 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_75_2020.pdf - w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2020 przejściowego deficytu budżetu Gminy Opoczno
 • pdf Nr_76_2020.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok
 • pdf Nr_77_2020.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 10 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_78_2020.pdf - w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lodzina rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 10 kwietnia 2020 r.stwierdzające nieważność zarządzenia nr 35/2020 Burmistrza Opoczna z dnia27 lutego 2020 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SzkołyPodstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza
 • pdf Nr_79_2020.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej wewsi Kolonia Ziębów
 • pdf Nr_80_2020.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i użyczenia
 • pdf Nr_81_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida - Konopnickiej w Opocznie
 • pdf Nr_82_2020.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obr. 15 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_83_2020.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
 • pdf Nr_84_2020.pdf - w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza Pani Katarzynie Sokół
 • pdf Nr_85_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osoby zatrudnionej na stanowisku podinspektora w Wydziale Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_86_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osoby zatrudnionej na stanowisku podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_87_2020.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_88_2020.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Nr_89_2020.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok.
 • pdf Nr_90_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osoby zatrudnionej na stanowisku Dyrektora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf Nr_91_2020.pdf - w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i powołania Gminnego Biura Spisowego na terenie Gminy-Miasta Opoczno
 • pdf Nr_92_2020.pdf - w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Opocznie, systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją stworzoną przez Podlaski Urząd Wojewódzki
 • pdf Nr_93_2020.pdf - w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kraśnicy
 • pdf Nr_93_2020_zfss.pdf - zmieniające zarządzenie Burmistrza Opoczna w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_94_2020.pdf - w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do wydzierżawienia
 • pdf Nr_95_2020.pdf - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Nr_96_2020.pdf - w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok.
 • pdf Nr_97_2020.pdf - w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osoby zatrudnionej na stanowisku strażnika Straży Miejskiej w Opocznie w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_98_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli i wyposażenia oraz sprzętu komputerowego do szkółpodstawowych w ramach projektu z edukacji ekologicznej pn. „Nasze ekologiczne pracownie w podziale na 3 części zamówienia
 • pdf Nr_99_2020.pdf - w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno 2020/2021
 • pdf Nr_100_2020.pdf - sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: Budowa parku miejskiegowraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul. św. Janaw Opocznie na działce nr ewid. 799 obręb 0007
 • pdf Nr_101_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: "Przebudowa, termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego. wielorodzinnego ul. Dworcowa 2 w Opocznie".
 • pdf Nr_102_2020.pdf - w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w obrębie 7 m. Opoczno
 • pdf Nr_102A_2020.pdf - w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędy Miejskiego w Opocznie na 2020 rok.
 • pdf Nr_103_2020.pdf - w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
 • pdf Nr_104_2020.pdf - w sprawie odwołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • pdf Nr_105_2020.pdf - w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • pdf Nr_106_2020.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Nr_107_2020.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok
 • pdf Nr_108_2020.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiącychwłasność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_109_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: Przebudowa drogi wewnętrznej BukowiecOpoczyński-Komorniki
 • pdf Nr_110_2020.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Nr_111_2020.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok
 • pdf Nr_112_2020.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_113_2020.pdf - w sprawie wyłączenia przewodniczącego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • pdf Nr_114_2020.pdf - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf Nr_115_2020.pdf - w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_116_2020.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie10 m. Opoczno
 • pdf Nr_117_2020.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 7 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_118_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: Dostawa wraz z montażemurządzeń zabawowych i siłowych na placu zabaw w sołectwach na terenie gminyOpoczno
 • pdf Nr_119_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno 2020/2021
 • pdf Nr_120_2020.pdf - w sprawie uchylenia w części zarządzenia nr 110/2020 Burmistrza Opoczno z dnia 30 lipca 2020 roku
 • pdf Nr_121_2020.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 12 m. Opoczno
 • pdf Nr_122_2020.pdf - w sprawie: pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego
 • pdf Nr_123_2020.pdf - zmieniające Zarządzenie nr 41/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 13.03.2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • pdf Nr_124_2020.pdf - w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego.
 • pdf Nr_125_2020.pdf - w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok.
 • pdf Nr_126_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na zbycie, dzierżawę, użytkowanie lub najem nieruchomości komunalnych
 • pdf Nr_127_2020.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Termomodernizacja remizy OSP w Kruszewiec Wieś, gmina Opoczno.
 • pdf Nr_128_2020.pdf - w sprawie: zbycia nieruchomości w obrębie 21 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_129_2020.pdf - w sprawie oceny ryzyka zawodowego związanego z SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_130_2020.pdf - w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. partycypacji i planowania przestrzennego w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym - II edycja" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • pdf Nr_131_2020.pdf - w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawnego, najmu i użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno oraz wysokość minimalnych stawek czynszu dzierżawnego, najmu i użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Opoczno z przeznaczeniem pod reklamy
 • pdf Nr_132_2020.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obr. 15 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_133_2020.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do wydzierżawienia
 • pdf Nr_134_2020.pdf - w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności naniesień budowlanych do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_135_2020.pdf - w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno służebnością przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
 • pdf Nr_136_2020.pdf - w sprawie uzupełnienia Jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_137_2020.pdf - w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Opoczno
 • pdf Nr_138_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: "Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego, instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z jej cyrkulacją w budynku ul. Dworcowej 2 w Opocznie dla zadania p.n. Przebudowa, termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego ul. Dworcowa 2 Opocznie".
 • pdf Nr_139_2020.pdf - w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok.
 • pdf Nr_140_2020.pdf - w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynków.
 • pdf Nr_141_2020.pdf - w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 • pdf Nr_142_2020.pdf - w sprawie: obciążania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno służebnością przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
 • pdf Nr_143_2020.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obr. 6 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_144_2020.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenia zamówienia publicznego p.n.: Dostawa 340 sztuk opraw oświetleniowych (oświetlenia ulicznego) w technologii LED dla Gminy Opoczno.
 • pdf Nr_145_2020.pdf - w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_146_2020.pdf - w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na 2020 r.
 • pdf Nr_147_2020.pdf - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Nr_148_2020.pdf - w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok.
 • pdf Nr_149_2020.pdf - w sprawie: scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Opoczno i jej jednostkach organizacyjnych.
 • pdf Nr_150_2020.pdf - w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Miejskiego w Opocznie i ustalenia terminu wyborów.
 • pdf Nr_151_2020.pdf - w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w obr. Sitowa oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_152_2020.pdf - w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu osobowego marki Skoda Superb
 • pdf Nr_153_2020.pdf - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_154_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: Obsługa bankowa budżetu gminy Opoczno i jej jednostek organizacyjnych
 • pdf Nr_155_2020.pdf - w sprawie: zmiany zarządzenia nr 9/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
 • pdf Nr_156_2020.pdf - w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok.
 • pdf Nr_157_2020.pdf - w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 69/2009 Burmistrza Opoczna w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkół i przedszkoli
 • pdf Nr_158_2020.pdf - w sprawie zmiany Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Miejskiego w Opocznie i ustalenia terminu wyborów
 • pdf Nr_159_2020.pdf - w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Bukowiec Opoczyński w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa
 • pdf Nr_160_2020.pdf - w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i wydzierżawienia
 • pdf Nr_161_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: Budowa ulicy Brzozowej na osiedlu Ustronie w Opocznie.
 • pdf Nr_162_2020.pdf - w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowań w sprawach o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
 • pdf Nr_163_2020.pdf - zmieniające zarządzenie Nr 181/2019 z dnia 19 września 2019 roku w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, legalności i oszczędności oraz potwierdzania prawidłowości merytorycznej wydatków
 • pdf Nr_164_2020.pdf - uchylające Zarządzenie Nr 159/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Bukowiec Opoczyński w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa
 • pdf Nr_165_2020.pdf - w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok.
 • pdf Nr_165A_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno.
 • pdf Nr_166_2020.pdf - w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do wydzierżawienia
 • pdf Nr_167_2020.pdf - w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2021 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2036
 • pdf Nr_168_2020.pdf - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2020 roku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia
 • pdf Nr_169_2020.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej.
 • pdf Nr_170_2020.pdf - w sprawie przydziału obligacji komunalnych serii a20 gminy Opoczno(„obligacje komunalne")
 • pdf Nr_171_2020.pdf - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę
 • pdf Nr_172_2020.pdf - W sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania p.n. Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie.
 • pdf Nr_173_2020.pdf - w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania zasad i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_174_2020.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obr. 15 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_175_2020.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 7 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_176_2020.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok.
 • pdf Nr_177_2020.pdf - w sprawie nabycia udziałów w formie darowizny w nieruchomościach gruntowych położonych w Adamowie
 • pdf Nr_178_2020.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 21 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_179_2020.pdf - Zmieniające zarządzenie nr 167/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2021 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2036
 • pdf Nr_180_2020.pdf - w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_181_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_182_2020.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok.
 • pdf Nr_183_2020.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 2A w Opocznie.
 • pdf Nr_184_2020.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/2020 z dnia 23 marca 2020 w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu gminy Opoczno i Urzędu Miejskiego
 • pdf Nr_185_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania ..jako usługę społeczną" o udzielenie zamówienia publicznego p. n. "Świadczenie usług pocztwowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Opocznie"
 • pdf Nr_186_2020.pdf - w sprawie przydziału obligacji komunalnych serii B20,C20,D20 gminy Opoczno („obligacje komunalne”)
 • pdf Nr_187_2020.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_188_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: Przebudowa ulic Leśna - Torowa
 • pdf Nr_189_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu p.n.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w podziale na 11 części zamówienia.
 • pdf Nr_190_2020.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok.
 • pdf Nr_191_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: Przebudowa ulicy Błonie w Opocznie.
 • pdf Nr_192_2020.pdf - w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_193_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p. n.: „Budowa ulicy Świętego Jana”.
 • pdf Nr_194_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na realizację zadania p.n. Budowa ulicy Puchały.
 • pdf Nr_195_2020.pdf - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Nr_196_2020.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok.
Data stworzenia : 2020-01-08 07:48 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2020-01-08 07:48 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-08 11:27 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk