Urząd Miejski w Opocznie

Małe Granty - tryb pozakonkursowy

Na mocy art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

W ramach tej procedury Burmistrz Opoczna może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi uprawnionemu, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców gminy Opoczno, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł,
  • zadanie ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy w ww. trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000,00 zł.

UWAGA!

Oferty należy składać na wzorze określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Do oferty, należy załączyć:

  • kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru czy ewidencji,
  • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego, lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Opocznie, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opocznie,
  • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
  • stronie internetowej Gminy Opoczno (www.opoczno.pl).

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

O przyznaniu środków decyduje każdorazowo Burmistrz Opoczna, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. Złożenie prawidłowo wypełnionej oferty wraz z niezbędnymi załącznikami nie gwarantuje więc jego dofinansowania.

Wykaz ofert złożonych w 2020 roku w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  • pdf Oferta.pdf - Fundacji "OSOTJA" im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna w Opocznie dotycząca realizacji zadania pn. "Prowadzenie Magazynu Żywności na terenie gminy Opoczno, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD."

Wykaz ofert złożonych w 2019 roku w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  • pdf Oferta.pdf - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewcu dotycząca realizacji zadania pn. "Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego z programem profilaktyki uzależnień dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Opoczno".
Data stworzenia : 2019-06-03 13:15 Autor : robert.wiktorowicz Data publikacji : 2019-06-03 13:15 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-03-19 08:55 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sudzius-Bobrek