Urząd Miejski w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - Rok 2017

 • pdf Nr_1_2017.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie
 • pdf Nr_2_2017.pdf - w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Opoczno i jej jednostkach organizacyjnych
 • pdf Nr_3_2017.pdf - w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2017 rok w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_4_2017.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizującychzadania z zakresu administracji rządowej na rok 2017
 • pdf Nr_5_2017.pdf - w sprawie regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych GminyOpoczno
 • pdf Nr_6_2017.pdf - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej
 • pdf Nr_7_2017.pdf - w sprawie zmian w planu dochodów budżetu Gminy Opoczno
 • pdf Nr_8_2017.pdf - zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok
 • pdf Nr_9_2017.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawiescentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Opoczno i jej jednostkach organizacyjnych
 • pdf Nr_10_2017.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków i ustalenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_11_2017.pdf - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybiebezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_12_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_13_2017.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok
 • pdf Nr_14_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Usługi transportowo- sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w 2017 roku
 • pdf Nr_15_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Usługi w zakresie naprawy dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Opoczno w 2017 roku
 • pdf Nr_16_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla aplikanta w Straży Miejskiej
 • pdf Nr_17_2017.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 10 m. Opoczno
 • pdf Nr_18_2017.pdf - w sprawie zatwierdzenia rocznego planu sprawdzeń na rok 2017 w zakresie przestrzegania zasadochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_19_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka wraz z załadunkiem,transportem i rozładunkiem na wskazaną przez Zamawiającego budowęna terenie miasta i gminy Opoczno w 2017 r.
 • pdf Nr_20_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Administrowanie zespołem targowisk miejskich w Opocznie w 2017 roku
 • pdf Nr_21_2017.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Remont cząstkowy dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Opoczno w roku 2017
 • pdf Nr_22_2017.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Opoczno i jej jednostkach organizacyjnych
 • pdf Nr_23_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego powyżej 209 000 euro p.n. odbieranie i zagospodarowanieodpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_24_2017.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Remont cząstkowy dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Opoczno w roku 2016
 • pdf Nr_25_2017.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałaniauzależnieniom i patologiom społecznym
 • pdf Nr_26_2017.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 • pdf Nr_27_2017.pdf - w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera krajowego na wspólne przygotowaniei realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powołania Komisji Konkursowej
 • pdf Nr_28_2017.pdf - w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Miejskim w Opocznie proporcji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w roku 2017 oraz wysokości współczynnika proporcji stosowanego do odliczenia podatku od towarów i usług
 • pdf Nr_29_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonychw ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresuupowszechniania kultury fizycznej
 • pdf Nr_30_2017.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok
 • pdf Nr_31_2017.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego na zamówienie p.n. Remont cząstkowy dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Opoczno w roku 2017
 • pdf Nr_32_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_33_2017.pdf - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej
 • pdf Nr_34_2017.pdf - w sprawie sposobu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_35_2017.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Nr_36_2017.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok
 • pdf Nr_37_2017.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej doracjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_38_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5 225 000 euro p.n. Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego nr 107454E0 i ul. Słowackiego nr 107493E w Opocznie
 • pdf Nr_39_2017.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_40_2017.pdf - w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 • pdf Nr_41_2017.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_42_2017.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_43_2017.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_44_2017.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_45_2017.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_46_2017.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_47_2017.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_48_2017.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_49_2017.pdf - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_50_2017.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Gminie Opoczno w 2017 r.
 • pdf Nr_51_2017.pdf - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałówprzedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno
 • pdf Nr_52_2017.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_53_2017.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 MiejskiegoDomu Kultury im.Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_54_2017.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_55_2017.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_56_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego poniżej 5 225 000 euro p.n. Rozbudowa ul. Działkowej zwłączeniem w ul. Kuligowską wraz z kanalizacją deszczową w Opocznie
 • pdf Nr_57_2017.pdf - w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury im. TadeuszaSygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_58_2017.pdf - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego DomuKultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_59_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_60_2017.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok
 • pdf Nr_61_2017.pdf - w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego
 • pdf Nr_62_2017.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania zzakresu administracji rządowej na rok 2017
 • pdf Nr_63_2017.pdf - w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_64_2017.pdf - w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku usytuowanym na działce nr 441/6 w obr. 12 miasta Opoczno przy ul. Kopernika 1-3
 • pdf Nr_65_2017.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_66_2017.pdf - w sprawie wprowadzenia Instrukcji Funkcjonowania Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego w Gminie Opoczno
 • pdf Nr_67_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kruszewiec gmina Opoczno
 • pdf Nr_68_2017.pdf - w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę budynku po byłej hydroforni, wraz z gruntem oznaczonym jako działka nr 779/26 w obr. 10 miasta Opoczno
 • pdf Nr_69_2017.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 20 m. Opoczno
 • pdf Nr_70_2017.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno
 • pdf Nr_71_2017.pdf - w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_72_2017.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n.Przebudowa wnętrza sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_73_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącegosłużbę przygotowawczą dla podinspektora w Wydziale Rozwoju Miasta
 • pdf Nr_74_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego poniżej 5 225 000 euro p.n. Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką, poprzez ul. Jana Pawła II w Opocznie
 • pdf Nr_75_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonychw ramach li otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresuupowszechniania kultury fizycznej
 • pdf Nr_76_2017.pdf - w sprawie wdrażania i monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacjidla Gminy Opoczno
 • pdf Nr_77_2017.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego na zamówienie p.n. Przebudowa wnętrza sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_78_2017.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_79_2017.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej,oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki nr 53/223 w obr. 13 miasta Opoczno
 • pdf Nr_80_2017.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania oudzielenie zamówienia publicznego na zamówienie p.n. Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką, poprzez ul. Jana Pawia II w Opocznie
 • pdf Nr_81_2017.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok
 • pdf Nr_82_2017.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Przebudowa wnętrza sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_83_2017.pdf - w sprawie obniżenia stawki czynszu dzierżawnego za grunt pod pawilonem handlowym, usytuowanym na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie,oznaczony jako działka handlowa nr 2
 • pdf Nr_84_2017.pdf - w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formiedotacji przedmiotowej z budżety Gminy Opoczno
 • pdf Nr_85_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego poniżej 5 225 000 euro p.n. Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką, poprzez ul. Jana Pawła II w Opocznie
 • pdf Nr_86_2017.pdf - w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_87_2017.pdf - w sprawie dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne Gminy Opoczno w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu
 • pdf Nr_88_2017.pdf - w sprawie przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne GminyOpoczno
 • pdf Nr_89_2017.pdf - w sprawie wielkości proporcji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w roku 2017 oraz wysokości współczynnika proporcji stosowanego do odliczeniapodatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_90_2017.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej doracjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_91_2017.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącymwłasność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku i ustalenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_92_2017.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków i ustalenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_93_2017.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów
 • pdf Nr_94_2017.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n. Przebudowa wnętrza sali Urzędu Stanu Cywilnego wUrzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_95_2017.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n. Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzkąpoprzez ul. Jana Pawła II w Opocznie
 • pdf Nr_96_2017.pdf - w sprawie powołania Zespołu ds. Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w celu realizacji zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
 • pdf Nr_97_2017.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości lokalowych oraz udziałów w prawie własności nieruchomości położonej w obr. 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_98_2017.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości lokalowej oraz udziału w prawie własnościnieruchomości położonej w obr. 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_99_2017.pdf - w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na tereniegminy Opoczno
 • pdf Nr_100_2017.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok
 • pdf Nr_101_2017.pdf - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 • pdf Nr_102_2017.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych w Opocznie
 • pdf Nr_103_2017.pdf - w sprawie użyczenia lokalu użytkowego w budynku przy Pl. Kościuszki 6 w Opocznieusytuowanym na działce gruntu nr 545 w obr. 13 miasta Opoczno
 • pdf Nr_104_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w procedurze prowadzonejw trybie dialogu konkurencyjnego w ramach postępowania na wybór partnera prywatnegodla przedsięwzięcia pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
 • pdf Nr_105_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Opoczyński-Ziębów
 • pdf Nr_106_2017.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_107_2017.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 12 m. Opoczno
 • pdf Nr_108_2017.pdf - w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_109_2017.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n.Przebudowa wnętrza sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_110_2017.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków i ustalenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_111_2017.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli publicznych i szkół publicznych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_112_2017.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_113_2017.pdf - w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Opoczno służebnościąprzesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki
 • pdf Nr_114_2017.pdf - w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno służebnością przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki
 • pdf Nr_115_2017.pdf - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Ogonowicach
 • pdf Nr_116_2017.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania zzakresu administracji rządowej na rok 2017
 • pdf Nr_117_2017.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok
 • pdf Nr_118_2017.pdf - w sprawie odwołania I zastępcy Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_119_2017.pdf - w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_120_2017.pdf - w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_121_2017.pdf - w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_122_2017.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Przebudowa wnętrza sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_123_2017.pdf - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki
 • pdf Nr_124_2017.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_125_2017.pdf - w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_126_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla referenta w Wydziale Organizacyjnym
 • pdf Nr_127_2017.pdf - w sprawie określenia procedur wykorzystania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Opoczno
 • pdf Nr_128_2017.pdf - w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, legalności i oszczędności oraz potwierdzania prawidłowości merytorycznejwydatków
 • pdf Nr_129_2017.pdf - w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w UrzędzieMiejskim w Opocznie
 • pdf Nr_130_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n. Modernizacja sieci LAN oraz dedykowanej siecielektrycznej w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_131_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Usługi w zakresie naprawy dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Opoczno w 2017 roku
 • pdf Nr_132_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Usługi transportowo- sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w 2017 r.
 • pdf Nr_133_2017.pdf - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Opocznie
 • pdf Nr_134_2017.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_135_2017.pdf - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_136_2017.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego na zamówienie p.n. Przebudowa wnętrza sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_137_2017.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w celu realizacjizadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opocznow formule partnerstwa publiczno-prywatnego
 • pdf Nr_138_2017.pdf - w sprawie użyczenia udziału 362/395 w nieruchomości zabudowanej, położonej w obr. 13 miasta Opoczno przy ul. Sobieskiego 10
 • pdf Nr_139_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_140_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka wraz z załadunkiem,transportem i rozładunkiem na wskazaną przez Zamawiającego budowęna terenie miasta i gminy Opoczno w 2017 r.
 • pdf Nr_141_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Libiszów Kolonia dl. ok. 507 m w ramach przebudowy drogi oraz remontu zjazdów
 • pdf Nr_142_2017.pdf - w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Opoczno treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania
 • pdf Nr_143_2017.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Remont dróg polegający na podwójnym powierzchniowym utrwalaniu nawierzchni z destruktu ikruszywa grysami i emulsją asfaltową w Gminie Opoczno
 • pdf Nr_144_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego powyżej 5 225 000 euro p.n. Przebudowa układukomunikacyjnego placu zamkowego Muzeum Regionalnego w Opocznie od strony południowej
 • pdf Nr_145_2017.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego na zamówienie p.n. Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka wraz z załadunkiem,transportem i rozładunkiem na wskazaną przez Zamawiającego budowęna terenie miasta i gminy Opoczno w 2017 r.
 • pdf Nr_146_2017.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Nr_147_2017.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok
 • pdf Nr_148_2017.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
 • pdf Nr_149_2017.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_150_2017.pdf - w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytubudżetowego Gminy Opoczno
 • pdf Nr_151_2017.pdf - w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntuoznaczonego jako część działki nr 115/4 w obr. 7 miasta Opoczno
 • pdf Nr_152_2017.pdf - w sprawie uchylenia części wykazu nieruchomości przeznaczonych dowydzierżawienia z dnia 28 czerwca 2017 r. podanego do publicznej wiadomościZarządzeniem Burmistrza Opoczno nr 112/2017 z dnia 28.06.2017 r.
 • pdf Nr_153_2017.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowejoznaczonej jako działka nr 643 w obr. Januszewice gmina Opoczno
 • pdf Nr_154_2017.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_155_2017.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Remont cząstkowy dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Opoczno w roku 2017
 • pdf Nr_156_2017.pdf - w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Januszewice
 • pdf Nr_157_2017.pdf - w sprawie zbycia w formie zamiany nakładów i nabycia prawa użytkowaniawieczystego nieruchomości położonej w obr. 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_158_2017.pdf - w sprawie użyczenia części nieruchomości zabudowanejoznaczonej jako działka nr 45/2 w obr. 20 miasta Opoczno
 • pdf Nr_159_2017.pdf - w sprawie powołania koordynatora ds. obsługi informatycznej systemu Wsparcie OrganówWyborczych (WOW) w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie w okręgu Nr 21, zarządzonych na dzień 8 października 2017 r.
 • pdf Nr_160_2017.pdf - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf Nr_161_2017.pdf - w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowychinstytucji kultury i zakładu budżetowego
 • pdf Nr_162_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Libiszów Kolonia dl. ok. 507 m w ramach przebudowy drogi oraz remontu zjazdów
 • pdf Nr_163_2017.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania oudzielenie zamówienia publicznego p.n.: Remont cząstkowy dróg bitumicznych na terenie miasta i gminy Opoczno w 2017 roku
 • pdf Nr_164_2017.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 6 z Grupą Żłobkową Zielona Dolinka w Opocznie
 • pdf Nr_165_2017.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Opocznie
 • pdf Nr_166_2017.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Opocznie
 • pdf Nr_167_2017.pdf - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Nr 8 w Opocznie
 • pdf Nr_168_2017.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. TadeuszaSygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim
 • pdf Nr_169_2017.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie
 • pdf Nr_170_2017.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym
 • pdf Nr_171_2017.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK "Doliniacy" w Libiszowie
 • pdf Nr_172_2017.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ogonowicach im. Armii Krajowej
 • pdf Nr_173_2017.pdf - w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z przekształceniemGimnazjum w Wygnanowie w Szkołę Podstawową w Wygnanowie
 • pdf Nr_174_2017.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok
 • pdf Nr_175_2017.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 123/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętychzobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki
 • pdf Nr_176_2017.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_177_2017.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Januszewice i ustalenia regulaminu jej pracy
 • pdf Nr_178_2017.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Nr_179_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Libiszów Kolonia dl. ok. 507 m w ramach przebudowy drogi oraz remontu zjazdów
 • pdf Nr_180_2017.pdf - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,oznaczonej jako część działek: nr 265, nr 266 w obr. Modrzew gmina Opoczno
 • pdf Nr_181_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_182_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla referenta w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych
 • pdf Nr_183_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n. Modernizacja sieci LAN oraz dedykowanej siecielektrycznej w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_184_2017.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 03 stycznia 2017r. w sprawiescentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Opoczno i jej jednostkach organizacyjnych
 • pdf Nr_185_2017.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej doracjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_186_2017.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_187_2017.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 6 m. Opoczno
 • pdf Nr_188_2017.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 6 m. Opoczno
 • pdf Nr_189_2017.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 69/2009 Burmistrza Opoczna w sprawie wyznaczenia osóbzastępujących dyrektorów szkół i przedszkoli
 • pdf Nr_190_2017.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 6 m. Opoczno
 • pdf Nr_191_2017.pdf - w sprawie uchylenia części wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbyciaz dnia 2 sierpnia 2017 r. podanego do publicznej wiadomości ZarządzeniemBurmistrza Opoczno nr 149/2017 z dnia 02.08.2017 roku
 • pdf Nr_192_2017.pdf - w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 183/2017 z dnia 13.09.2017 r. Burmistrza Opoczna o powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Modernizacja sieci LAN oraz dedykowanej sieci elektrycznej w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_193_2017.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_194_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n. Modernizacja sieci LAN oraz dedykowanej siecielektrycznej w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_195_2017.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Nr_196_2017.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok
 • pdf Nr_197_2017.pdf - zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2017
 • pdf Nr_198_2017.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Opoczna Nr 11/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. wsprawie upoważnienia do przeprowadzania rokowań w sprawie zbywania lokali komunalnych
 • pdf Nr_199_2017.pdf - w sprawie upoważnienia do przeprowadzania negocjacji w sprawie zbywania, nabywania i obciążenia nieruchomości
 • pdf Nr_200_2017.pdf - w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego realizacją projektu CUS- centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego
 • pdf Nr_201_2017.pdf - powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonychw ramach III otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresuupowszechniania kultury fizycznej
 • pdf Nr_202_2017.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 • pdf Nr_203_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_204_2017.pdf - zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok
 • pdf Nr_205_2017.pdf - w sprawie obciążania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno służebnością przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa spółka z o.o.
 • pdf Nr_206_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego na osiedlu Milenijnym w Opocznie
 • pdf Nr_207_2017.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 69/2009 Burmistrza Opoczna w sprawie wyznaczenia osóbzastępujących dyrektorów szkół i przedszkoli
 • pdf Nr_208_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_209_2017.pdf - w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu z równoczesnymustanowieniem trwałego zarządu
 • pdf Nr_210_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_211_2017.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 8.250.000,00 złprzeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu dla Gminy Opoczno w 2017 roku
 • pdf Nr_212_2017.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok
 • pdf Nr_213_2017.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_214_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_215_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego na osiedlu Milenijnym w Opocznie
 • pdf Nr_216_2017.pdf - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_217_2017.pdf - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 roku oraz powołania komisjiinwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia
 • pdf Nr_218_2017.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i użyczenia
 • pdf Nr_219_2017.pdf - w sprawie ustalenia szacunkowej średniej ceny 1m2 gruntów stanowiących własność Gminy Opoczno na terenie miasta i gminy Opoczno dla celów ewidencyjnych
 • pdf Nr_220_2017.pdf - w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029
 • pdf Nr_221_2017.pdf - w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_222_2017.pdf - w sprawie terminu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, składu osobowego Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji oraz wzoru protokołu
 • pdf Nr_223_2017.pdf - w sprawie określenia stawek czynszu w komunalnych zasobach mieszkaniowych
 • pdf Nr_224_2017.pdf - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_225_2017.pdf - w sprawie zmian w Regulaminie pracy w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_226_2017.pdf - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomościgruntowej na rzecz współwłaściciela
 • pdf Nr_227_2017.pdf - w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania wzoru kart usług oraz procedur tworzenia kart usług w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_228_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji ds. oceny prawidłowości wykonania i rozliczenia przez Odbiorcę Końcowego zadania publicznego w ramach realizacji projektu Poprawa jakości powietrza poprzezlikwidację niskiej emisji realizowana w ramachProgramu Ograniczania Niskiej Emisji w mieście Opoczno
 • pdf Nr_229_2017.pdf - w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przezpracowników Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_230_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego powyżej 209 000 euro p.n. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Opoczno i jednostekpowiązanych
 • pdf Nr_231_2017.pdf - w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obrony cywilnej
 • pdf Nr_232_2017.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok
 • pdf Nr_233_2017.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 220/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018 i wieloletniej prognozyfinansowej na lata 2018 - 2029
 • pdf Nr_234_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Administrowanie zespołem targowisk miejskich w Opocznie w 2018 roku
 • pdf Nr_235_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_236_2017.pdf - w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy Opoczno lokali socjalnych
 • pdf Nr_237_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamow1enia publicznego p.n. Zakup i dostawa infrastruktury sprzętowej wraz z instalacją i konfiguracją w podziale na 2 zadania
 • pdf Nr_238_2017.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań w przedmiocie nabycianieruchomości przeznaczonych pod cmentarz komunalny wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • pdf Nr_239_2017.pdf - w sprawie użyczenia pomieszczenia nr 7 w budynku komunalnymusytuowanym na działce nr 1203/16 w obr. 12 m. Opoczno
 • pdf Nr_240_2017.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_241_2017.pdf - w sprawie ustanowienia na rzecz Gminy Opoczno odrębnej własności lokalumieszkalnego Nr 1 mieszczącego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnympołożonym w mieście Opocznie przy ul. Żeromskiego 4
 • pdf Nr_242_2017.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej doracjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_243_2017.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 6 m. Opoczno orazzatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_244_2017.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Nr_245_2017.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok
 • pdf Nr_246_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_247_2017.pdf - w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_248_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_249_2017.pdf - w spawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikomjednostek organizacyjnych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_250_2017.pdf - w sprawie uzupełnienia zespołu ds. wdrażania i monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno
 • pdf Nr_251_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Administrowanie zespołem targowisk miejskich w Opocznie w 2018 roku
 • pdf Nr_252_2017.pdf - w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
 • pdf Nr_253_2017.pdf - w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
 • pdf Nr_254_2017.pdf - w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i aktualizacji usług świadczonych w UrzędzieMiejskim w Opocznie
 • pdf Nr_255_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla inspektora w Zespole ds. Funduszy Europejskich
 • pdf Nr_256_2017.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla podinspektora w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym
 • pdf Nr_257_2017.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok
 • pdf Nr_258_2017.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Nr_259_2017.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 - 2029
 • pdf Nr_260_2017.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2017
 • pdf Nr_261_2017.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok
Data stworzenia : 2017-03-07 09:37 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2017-03-07 09:37 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-07 12:08 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński