Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na IV sesji w dniu 12.02.2007 roku

 • pdf Nr_IV_28_07.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr II /05/06 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_IV_29_07.pdf - w sprawie przyjęcia Programu współpracy organów Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007
 • pdf Nr_IV_30_07.pdf - w sprawie poręczenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Opocznie
 • pdf Nr_IV_31_07.pdf - w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk miejskich i ich regulaminu
 • pdf Nr_IV_32_07.pdf - w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
 • pdf Nr_IV_33_07.pdf - w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opoczno
 • pdf Nr_IV_34_07.pdf - w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opoczno
 • pdf Nr_IV_35_07.pdf - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczno w rejonie ulic: Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Jasnogórskiej, Wojciecha Kossaka
 • pdf Nr_IV_36_07.pdf - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17-go Stycznia, rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej - Uchwała Nr XVIII/196/04 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30.06.2004r.
 • pdf Nr_IV_37_07.pdf - w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr XI/142/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectw: Karwice, Janów Karwicki, Różanna, Bukowiec Op., Sielec, Kraszków, Mroczków Gość., Stużno
 • pdf Nr_IV_38_07.pdf - w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr XIII/157/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Januszewice
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2007-03-06 09:31 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2007-03-06 09:31 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-19 11:34 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński