Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na IX sesji w dniu 28.06.2019 roku

 • pdf Nr_IX_92_2019.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2018 rok
 • pdf Nr_IX_93_2019.pdf - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna
 • pdf Nr_IX_94_2019.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf Nr_IX_95_2019.pdf - w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu
 • pdf Nr_IX_96_2019.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 - 2035.
 • pdf Nr_IX_97_2019.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019.
 • pdf Nr_IX_98_2019.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_IX_99_2019.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
 • pdf Nr_IX_100_2019.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_IX_101_2019.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 • pdf Nr_IX_102_2019.pdf - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf Nr_IX_103_2019.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich.
 • pdf Nr_IX_104_2019.pdf - uchylająca uchwałę nr VI/78/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
 • pdf Nr_IX_105_2019.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
 • pdf Nr_IX_106_2019.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miasta Opoczna oraz okolicznych miejscowości o odwołanie koncertu zespołu KAT
 • pdf Nr_IX_107_2019.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie o wygospodarowanie oraz zabezpieczenie środków finansowych na poprawę stanu obiektu szkoły, zagospodarowanie terenu boiska szkolnego i poprawę bezpieczeństwa placówki
 • pdf Nr_IX_108_2019.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie odwołania Dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie
 • pdf Nr_IX_109_2019.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosku o utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, transmitowanie i udostępnianie w Internecie filmów z obrad komisji Rady Miejskiej w Opocznie

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Komisja_oswiaty.pdf - Protokół Nr 6/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury z dnia 21 maja 2019 r.
 • pdf Komisja_rodziny.pdf - Protokół Nr 6/19 z wyjazdowego posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 23 maja 2019 r.
 • pdf Komisja_budzetowa.pdf - Protokół Nr 8/19 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 27 maja 2019 r.
 • pdf Komisja_rolnictwa.pdf - Protokół Nr 6/19 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 27 maja 2019 r.
 • pdf Komisja_komunalna.pdf - Protokół Nr 6/19 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 maja 2019 r.
 • pdf Komisja_rewizyjna.pdf - Posiedzenie Nr 7/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 maja 2019 r.
 • pdf Komisja_skarg.pdf - Protokół Nr 6/19 z posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 maja 2019 r.
 • pdf Komisja_skarg.pdf - Protokół Nr 7/19 z posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 13 czerwca 2019 r.
 • pdf Komisja_rolnictwa.pdf - Protokół Nr 7/19 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 czerwca 2019 r.
 • pdf Komisja_oswiaty.pdf - Protokół Nr 7/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury z dnia 26 czerwca 2019 r.
 • pdf Komisja_budzetowa.pdf - Protokół Nr 9/19 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 24 czerwca 2019 r.
 • pdf Komisja_komunalna.pdf - Protokół Nr 7/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 25 czerwca 2019 r.
 • pdf Komisja_rodziny.pdf - Protokół Nr 7/19 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca 2019 r.
 • pdf Komisja_rewizyjna.pdf - Protokół Nr 8/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 czerwca 2019 r.
 • pdf Sesja_IX.pdf - Protokół Nr IX/19 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 28 czerwca 2019 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2019-07-02 11:33 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2019-07-02 11:33 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2019-08-29 11:19 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk