Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na VI sesji w dniu 28.03.2019 roku

 • pdf Nr_VI_70_2019.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno"
 • pdf Nr_VI_71_2019.pdf - w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od osób fizycznych
 • pdf Nr_VI_72_2019.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 - 2034
 • pdf Nr_VI_73_2019.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019
 • pdf Nr_VI_74_2019.pdf - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2019 - 2021
 • pdf Nr_VI_75_2019.pdf - w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2019"
 • pdf Nr_VI_76_2019.pdf - w sprawie zmiany uchwały nr XXII/222/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego położonego w Opocznie przy ul. gen. Kazimierza Bończy-Załęskiego
 • pdf Nr_VI_77_2019.pdf - w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej na terenie Gminy Opoczno
 • pdf nr_VI_78_2019.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
 • pdf Nr_VI_79_2019.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie o utworzenie samorządowego liceum ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie
 • pdf Nr_VI_80_2019.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie o utworzenie samorządowego liceum ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie
 • pdf Nr_VI_81_2019.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie o utworzenie samorządowego liceum ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Kmisja_rewizyjna.pdf - Protokół Nr 4/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 marca 2019 r.
 • pdf Komisja_skarg.pdf - Protokół Nr 3/19 z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 12 marca 2019 r.
 • pdf Komisja_budzetowa.pdf - Protokół Nr 6/19 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 25 marca 2019 r.
 • pdf Komisja_rolnictwa.pdf - Protokół Nr 4/19 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 marca 2019 r.
 • pdf Komisja_rodziny.pdf - Protokół Nr 4/19 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 marca 2019 r.
 • pdf Komisja_komunalna.pdf - Protokół Nr 4/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 marca 2019 r.
 • pdf Komisja_oswiaty.pdf - Protokół Nr 4/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury z dnia 27 marca 2019 r.
 • pdf Sesja_VI.pdf - Protokół Nr VI/19 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 28 marca 2019 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2019-04-03 13:14 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2019-04-03 13:14 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2019-12-12 10:51 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk