Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na VII sesji w dniu 27.03.2015 roku

 • pdf Apel.pdf - Apel Rady Miejskiej w Opocznie do Premier Ewy Kopacz w sprawie protestów rolniczych
 • pdf Nr_VII_49_15.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosków Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 30 stycznia, 9, 10 i 27 lutego 2015 r.
 • pdf Nr_VII_50_15.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosków Janiny i Kazimierza Podlewskich, Piotra Lasoty,Agaty Lasoty, Doroty Felińskiej i Damiana Felińskiego z dnia 25 lutego 2015 r.
 • pdf Nr_VII_51_15.pdf - uchylająca uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Lidii Stanekz dnia 24 listopada 2014 r.
 • pdf Nr_VII_52_15.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Stanisławy Wójcik z dnia 18 marca 2015 r.
 • pdf Nr_VII_53_15.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia26 stycznia 2015 r.
 • pdf Nr_VII_54_15.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Nr_VII_55_15.pdf - w sprawie: określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_VII_56_15.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomościniezabudowanej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowackiego 11 w Opocznie, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
 • pdf Nr_VII_57_15.pdf - zmieniająca uchwałę nr XII/98/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją
 • pdf Nr_VII_58_15.pdf - w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przyszkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez GminęOpoczno
 • pdf Nr_VII_59_15.pdf - zmieniająca uchwałę nr XXXIIl/339/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIIl/122/11z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie aktualizacji przebiegów dróg gminnych na terenie miasta Opoczna
 • pdf Nr_VII_60_15.pdf - w sprawie uchylenia uchwały nr V/40/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarkiniskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014-2020
 • pdf Nr_VII_61_15.pdf - w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opoczno na lata 2014-2032
 • pdf Nr_VII_62_15.pdf - w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Nr_VII_63_15.pdf - w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 26 w Szpitalu Powiatowym w Opocznie

Protokoły

 • pdf Sesja_1.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2015 r.
 • pdf Sesja_2.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 26 lutego 2015 r.
 • pdf Protokół_1.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorząduw dniu 28 stycznia 2015 r.
 • pdf Protokół_2.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kulturyw dniu 26 stycznia 2015 r.
 • pdf Protokół_3.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa w dniu 19 lutego 2015 r.
 • pdf Protokół_4.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kulturyw dniu 23 lutego 2015 r.
 • pdf Protokół_5.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorząduw dniu 20 lutego 2015 r.
 • pdf Protokół_6.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa w dniu 27 stycznia 2015 r.
 • pdf Protokół_7.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 26 stycznia 2015 r.
 • pdf Protokół_8.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług w dniu 27 stycznia 2015 r.
 • pdf Protokół_9.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług w dniu 19 lutego 2015 r.
 • pdf Protokół_10.pdf - Protokół z z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 20 lutego 2015 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2015-04-09 09:23 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2015-04-09 09:23 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 21:48 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński