Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na X sesji w dniu 28.08.2007 roku

 • pdf Nr_X_79_07.pdf - w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu
 • pdf Nr_X_80_07.pdf - w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu
 • pdf Nr_X_82_07.pdf - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenie głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_X_81_07.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_X_83_07.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/06 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_X_84_07.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_X_85_07.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_X_86_07.pdf - w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
 • pdf Nr_X_87_07.pdf - w sprawie poręczenia umowy umorzenia dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej spółka z o.o. w Opocznie
 • pdf Nr_X_88_07.pdf - w sprawie uchylenia uchwały Nr V/40/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 726 w miejscowości Januszewice
 • pdf Nr_X_89_07.pdf - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi powiatu opoczyńskiego na odnowę nawierzchni ul. Przemysłowej w Opocznie
 • pdf Nr_X_90_07.pdf - w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/64/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Opoczno zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Opoczno
 • pdf Nr_X_91_07.pdf - w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Opoczno do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
 • pdf Nr_X_92_07.pdf - w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Aglomeracji Miasta i Gminy Opoczno
 • pdf Nr_X_93_07.pdf - w sprawie udzielenia pomocy samorządowi powiatu opoczyńskiego z przeznaczeniam na SP ZOZ Szpital Rejonowy w Opocznie na zakupy inwestycyjne
 • pdf Nr_X_94_07.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/250/05 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2005r. w sprawie diet dla sołtysów Gminy Opoczno
 • pdf Nr_X_95_07.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2007
 • pdf Nr_X_96_07.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/160/03 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2003r.w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_X_97_07.pdf - w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku
 • pdf Nr_X_98_07.pdf - w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
 • pdf Nr_X_99_07.pdf - w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych
 • pdf Nr_X_100_07.pdf - w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr X/117/03 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 sierpnia 2003r.w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna obejmujący obszar położony na zachód od ul. Partyzantów
 • pdf Nr_X_101_07.pdf - w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr VI/61/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectw: Libiszów, Libiszów-Kolonia, Międzybórz, Sobawiny
 • pdf Nr_X_102_07.pdf - w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Opocznie przy ulicy Mickiewicza 1A
 • pdf Nr_X_103_07.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na używanie przez Klub Sportowy CERAMIKA Opoczno herbu gminy Opoczno
 • pdf Nr_X_104_07.pdf - w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
 • pdf Nr_X_105_07.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2007-09-04 13:44 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2007-09-04 13:44 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 04:51 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński