Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na X sesji w dniu 28.08.2011 roku

 • pdf Nr_X_72_11.pdf - w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Aktywzacja osób niepełnosprawnych z Gminy Opoczno w ramach działania 7.3 priorytetu VII programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • pdf Nr_X_73_11.pdf - w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
 • pdf Nr_X_74_11.pdf - w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w spółnocno-wschodniej części miasta Opoczna, przeznaczonego pod lokalizację cmentarza komunalnego z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
 • pdf Nr_X_75_11.pdf - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połozonego w północno-wschodniej części miasta Opoczna, przeznaczonego pod lokalizację cmentarza komunalnego
 • pdf Nr_X_76_11.pdf - w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
 • pdf Nr_X_77_11.pdf - w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego
 • pdf Nr_X_78_11.pdf - w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Jana Pawła II, Wojciecha Kossaka, Jasnogórską, Studzieńską z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
 • pdf Nr_X_79_11.pdf - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Jana Pawła II, Wojciecha Kossaka, Jasnogórską, Studzieńską
 • pdf Nr_X_80_11.pdf - w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Opoczno przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
 • pdf Nr_X_81_11.pdf - w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
 • pdf Nr_X_82_11.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosku pani Jolanty Karpińskiej
 • pdf Nr_X_83_11.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosku pani Małgorzaty Karpińskiej
 • pdf Nr_X_84_11.pdf - w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 25 w Szpitalu Powiatowym w Opocznie
 • pdf Nr_X_85_11.pdf - w sprawie ustalenia wyskości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Opoczno
 • pdf Nr_X_86_11.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie Radnej Rady Miejskiej umowy o pracę
 • pdf Nr_X_87_11.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2011 - 2020
 • pdf Nr_X_88_11.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2011
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-03-12 17:47 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-03-12 17:47 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 11:33 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński