Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XII sesji w dniu 28.08.2015 roku

 • pdf Nr_XII_94_2015.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015 - 2029
 • pdf Nr_XII_95_2015.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Nr_XII_96_2015.pdf - w sprawie zmiany uchwały nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca2015 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straty Pożarnej w Kraśnicy
 • pdf Nr_XII_97_2015.pdf - w sprawie zmiany uchwały nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca2015 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewcu
 • pdf Nr_XII_98_2015.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
 • pdf Nr_XII_99_2015.pdf - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014 -2020
 • pdf Nr_XII_100_2015.pdf - w sprawie określenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone nad chorym w domu
 • pdf Nr_XII_101_2015.pdf - w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Opoczno na lata 2015 - 2019"
 • pdf Nr_XII_102_2015.pdf - w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Opocznie
 • pdf Nr_XII_103_2015.pdf - w sprawie powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy Opoczno dotyczącego odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach i placach gminnych
 • pdf Nr_XII_104_2015.pdf - w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014 - 2020"
 • pdf Nr_XII_105_2015.pdf - w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 26 w Szpitalu Powiatowym w Opocznie w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.
 • pdf Nr_XII_106_2015.pdf - w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
 • pdf Nr_XII_107_2015.pdf - w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego Krzysztofa Grabskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XII_108_2015.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr III/ 11 /14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XII_109_2015.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr III/ 12 /14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XII_110_2015.pdf - w sprawie zmiany składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XII_111_2015.pdf - w sprawie zmiany składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XII_112_2015.pdf - w sprawie rozpatrzenia skarg Pani Marii Surmy z 22.06.2015 r. i 28.07.2015 r.

Protokoły

 • pdf Sesja_1.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca 2015 r.
 • pdf Sesja_2.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 10 sierpnia 2015 r.
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kulturyw dniu 24 czerwca 2015 r.
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa w dniu 22 czerwca 2015 r.
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 23 lipca 2015 r.
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawaw dniu 3 lipca 2015 r.
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług w dniu 14 lipca 2015 r.
 • pdf Komisja_6.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 16 lipca 2015 r.
 • pdf Komisja_7.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury w dniu 13 lipca 2015 r.
 • pdf Komisja_8.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług w dniu 22 czerwca 2015 r.
 • pdf Komisja_9.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 23 czerwca 2015 r.
 • pdf Komisja_10.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznejz dnia 23 czerwca 2015 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2015-09-04 11:35 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2015-09-04 11:35 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 10:42 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński