Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XIII sesji w dniu 23.11.2007 roku

 • pdf Nr_XIII_117_07.pdf - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok
 • pdf Nr_XIII_118_07.pdf - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obniżenia podatku rolnego na obszarze gminy Opoczno w roku 2008
 • pdf Nr_XIII_119_07.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • pdf Nr_XIII_120_07.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • pdf Nr_XIII_121_07.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2007
 • pdf Nr_XIII_122_07.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/262/05 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XIII_123_07.pdf - w sprawie przyjęcia do prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie
 • pdf Nr_XIII_124_07.pdf - w sprawie współdziałania w realizacji projektu informatycznego
 • pdf Nr_XIII_125_07.pdf - w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia przez Skarbnika Gminy i Sekretarza Miasta oświadczenia lustracyjnego
 • pdf Nr_XIII_126_07.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XII/113/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 11 października 2007 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń i przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 • pdf Nr_XIII_127_07.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/233/04 w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno, bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2007-11-28 13:32 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2007-11-28 13:32 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 11:36 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński