Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XIII sesji w dniu 28.11.2019 roku

 • pdf Nr_XIII_147_2019.pdf - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2020
 • pdf Nr_XIII_148_2019.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XIII_149_2019.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 - 2035
 • pdf Nr_XIII_150_2019.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019.
 • pdf Nr_XIII_151_2019.pdf - w sprawie przekształcenia trzyletniego Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie w czteroletnie Samorządowe Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół "· Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opocznie
 • pdf Nr_XIII_152_2019.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Opocznie
 • pdf Nr_XIII_153_2019.pdf - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 • pdf Nr_XIII_154_2019.pdf - w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2020 rok" oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na 2020 rok"
 • pdf Nr_XIII_155_2019.pdf - w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"
 • pdf Nr_XIII_156_2019.pdf - w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze Stadionu przy Al. Sportowej 1 w Opocznie
 • pdf Nr_XIII_157_2019.pdf - w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych przy ul. Staromiejskiej, ul. Kopernika 12, ul. Bończy-Załęskiego i ul. Biernackiego w Opocznie
 • pdf Nr_XIII_158_2019.pdf - w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Sitowej
 • pdf Nr_XIII_159_2019.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ul. E. Biernackiego.
 • pdf Nr_XIII_160_2019.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego
 • pdf Nr_XIII_161_2019.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie w sprawie zaprzestania piętnowania nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół Nr XIII/19 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 28 listopada 2019 r.
 • pdf Komisja rewizyjna.pdf - Protokół Nr 13/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19 listopada 2019 r.
 • pdf Komisja skarg.pdf - Protokół Nr 11/19 z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji w dniu 19 listopada 2019 r.
 • pdf Komisja budżetowa.pdf - Protokół Nr 14/19 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 listopada 2019 r.
 • pdf Komisja rolnictwa.pdf - Protokół Nr 12/19 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 listopada 2019 r.
 • pdf Komisja rodziny.pdf - Protokół Nr 12/19 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 listopada 2019 r.
 • pdf Komisja komunalna.pdf - Protokół Nr 12/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 26 listopada 2019 r.
 • pdf Komisja oświaty.pdf - Protokół Nr 12/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 listopada 2019 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2019-11-29 13:03 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2019-11-29 13:03 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-26 15:20 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk