Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XIX sesji w dniu 6.06.2008 roku

 • pdf Nr_XIX_173_08.pdf - w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Opoczno na lata 2007-2013
 • pdf Nr_XIX_174_08.pdf - w sprawie realizacji projektu Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno oraz upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia porozumienia z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, 26-300 Opoczno ul. Krótka 1
 • pdf Nr_XIX_175_08.pdf - w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu Aglomeracji Miasta - zlewnia Opoczno
 • pdf Nr_XIX_176_08.pdf - w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu Aglomeracji Gminy Opoczno - zlewnia Libiszów i Mroczków
 • pdf Nr_XIX_177_08.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu przy wynagradzaniu pracowników szkół i przedszkoli Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XIX_178_08.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/128/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i Komisji na rok 2008
 • pdf Nr_XIX_179_08.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na udział w realizacji projektu pn. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego i upoważnienie Burmistrza Opoczna do podpisania umowy z Województwem Łódzkim
 • pdf Nr_XIX_180_08.pdf - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi powiatu opoczyńskiego na realizację zadań inwestycyjnych pn. Budowa zatok autobusowych przy drodze powiatowej w m. Bielowice i Sołek
 • pdf Nr_XIX_181_08.pdf - w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania
 • pdf Nr_XIX_182_08.pdf - w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości i materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
 • pdf Nr_XIX_183_08.pdf - w sprawie zaciągnęcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania p.n Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska 53, 59 w Opocznie
 • pdf Nr_XIX_184_08.pdf - w sprawie zaciągnęcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania p.n. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Małachowskiego w Opocznie
 • pdf Nr_XIX_185_08.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Opocznie poprzez wniesienie wkładu pieniężnego
 • pdf Nr_XIX_186_08.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2008
 • pdf Nr_XIX_187_08.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/150/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2008r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2008-06-16 13:33 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2008-06-16 13:33 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 03:10 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński