Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XLIV sesji w dniu 24.04.2018 roku

  • pdf Nr_XLIV_490_2018.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 - 2029
  • pdf Nr_XLIV_491_2018.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018
  • pdf Nr_XLIV_492_2018.pdf - w sprawie przystąpienia do uchylenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna obejmującej obszar położony na zachód od ul. Partyzantów, w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN/U, M/U-1, M/U-2
  • pdf Nr_XLIV_493_2018.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia decyzji zmierzających do realizacji budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy

Protokoły

  • pdf Sesja.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 23 marca 2018 r.
  • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 marca 2018 r.
  • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 marca 2018 r.
  • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 21 marca 2018 r.
  • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kulturyz dnia 21 marca 2018 r.
  • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznejz dnia 22 marca 2018 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2018-05-04 09:58 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2018-05-04 09:58 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2018-05-04 10:14 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński