Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XVII sesji w dniu 30.03.2012 roku

 • pdf Nr_XVII_137_12.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia nowych udziałów
 • pdf Nr_XVII_138_12.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
 • pdf Nr_XVII_139_12.pdf - w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
 • pdf Nr_XVII_140_12.pdf - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów
 • pdf Nr_XVII_141_12.pdf - w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 • pdf Nr_XVII_142_12.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/102/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2012 zmienionej Uchwałą Nr XIII/118/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2011 roku
 • pdf Nr_XVII_143_12.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XII/101/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok zmienionej Uchwałą Nr XV/128/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 stycznia 2012 roku
 • pdf Nr_XVII_144_12.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu gminy Opoczno przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kraśnicy
 • pdf Nr_XVII_145_12.pdf - w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno
 • pdf Nr_XVII_146_12.pdf - w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opoczno
 • pdf Nr_XVII_147_12.pdf - w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno
 • pdf Nr_XVII_148_12.pdf - w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_XVII_149_12.pdf - w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane i resteuratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • pdf Nr_XVII_150_12.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2012-2020
 • pdf Nr_XVII_151_12.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
 • pdf Nr_XVII_152_12.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012
 • pdf Nr_XVII_153_12.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Podlewskiej
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-03-08 12:47 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-03-08 12:47 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 02:10 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński