Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XIX sesji w dniu 26.04.2016 roku

 • pdf Nr_XX_195_2016.pdf - w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf Nr_XX_196_2016.pdf - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2016-2018
 • pdf Nr_XX_197_2016.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie
 • pdf Nr_XX_198_2016.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XX_199_2016.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_XX_200_2016.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/134/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
 • pdf Nr_XX_201_2016.pdf - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec Opoczyński na lata 2016 - 2020
 • pdf Nr_XX_202_2016.pdf - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Załężna na lata 2016 - 2020
 • pdf Nr_XX_203_2016.pdf - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XX_204_2016.pdf - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XX_205_2016.pdf - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • pdf Nr_XX_206_2016.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016- 2029
 • pdf Nr_XX_207_2016.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 r.
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej w dniu 14 marca 2016 r.
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa w dniu 15 marca 2016 r.
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w dniu 15 marca 2016 r.
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury w dniu 16 marca 2016 r.
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 16 marca 2016 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2016-04-28 08:09 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2016-04-28 08:09 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-04-29 11:02 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński