Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXII sesji w dniu 30.06.2016 roku

 • pdf Apel.pdf - Apel Rady Miejskiej w Opocznie do Prezydent Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz
 • pdf Nr_XXII_212_2016.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu GminyOpoczno za 2015 rok
 • pdf Nr_XXII_213_2016.pdf - w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_XXII_214_2016.pdf - w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2016-2018
 • pdf Nr_XXII_215_2016.pdf - w sprawie przejęcia prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_XXII_216_2016.pdf - w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Opoczno w trybiebezprzetargowym na rzecz najemców
 • pdf Nr_XXII_217_2016.pdf - w sprawie uchylenia uchwały nr XX/204/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 kwietnia 2016 r. wsprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXII_218_2016.pdf - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXII_219_2016.pdf - w sprawie uchylenia uchwały nr XX/205/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 kwietnia 2016 r. wsprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • pdf Nr_XXII_220_2016.pdf - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • pdf Nr_XXII_221_2016.pdf - w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawekopłaty targowej na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXII_222_2016.pdf - w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego położonego w Opocznie przy ul. 17-go Stycznia
 • pdf Nr_XXII_223_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXII_224_2016.pdf - w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXII_225_2016.pdf - w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXII_226_2016.pdf - w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Opoczno na lata 2016 - 2020
 • pdf Nr_XXII_227_2016.pdf - w sprawie oceny aktualności studium i planów miejscowych w gminie Opoczno
 • pdf Nr_XXII_228_2016.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla terenu przemysłowego w Januszewicach
 • pdf Nr_XXII_229_2016.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części miasta Opoczno
 • pdf Nr_XXII_230_2016.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części miasta Opoczno
 • pdf Nr_XXII_231_2016.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części miasta Opoczno
 • pdf Nr_XXII_232_2016.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej efo projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części miasta Opoczno
 • pdf Nr_XXII_233_2016.pdf - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części miasta Opoczno
 • pdf Nr_XXII_234_2016.pdf - w sprawie powołania komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXII_235_2016.pdf - w sprawie zaniechania realizacji inwestycji
 • pdf Nr_XXII_236_2016.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016- 2029
 • pdf Nr_XXII_237_2016.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Nr_XXII_238_2016.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 • pdf Nr_XXII_239_2016.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa

Protokoły

 • pdf Sesja_1.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 kwietnia 2016 r.
 • pdf Sesja_2.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 maja 2016 r.
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa w dniu 21 kwietnia 2016 r.
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 20 kwietnia 2016 r.
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznejw dniu 22 kwietnia 2016 r.
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług w dniu 21kwietnia 2016 r.
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kulturyw dniu 20 kwietnia 2016 r.
 • pdf Komisja_6.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury w dniu 11 maja 2016 r.
 • pdf Komisja_7.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej w dniu 12 maja 2016 r.
 • pdf Komisja_8.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawaw dniu 17 maja 2016 r.
 • pdf Komisja_9.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 maja 2016 r.
 • pdf Komisja_10.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług w dniu 24 maja 2016 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2016-07-04 09:48 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2016-07-04 09:48 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-07-11 12:09 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński