Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXIII sesji w dniu 5.10.2012 roku

  • pdf Nr_XXIII_191_12.pdf - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Nr_XXIII_192_12.pdf - w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Nr_XXIII_193_12.pdf - w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Janusza Klimka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Nr_XXIII_194_12.pdf - w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku
  • pdf Nr_XXIII_195_12.pdf - w sprawie określenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone nad chorym w domu
  • pdf Nr_XXIII_196_12.pdf - w sprawie przyjęcia prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
  • pdf Nr_XXIII_197_12.pdf - w sprawie stwierdzenia nienaruszalności ustaleń studnium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
  • pdf Nr_XXIII_198_12.pdf - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17-go Stycznia, rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej
  • pdf Nr_XXIII_199_12.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2012-2020
  • pdf Nr_XXIII_200_12.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-03-08 12:52 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-03-08 12:52 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 12:39 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński