Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXIV sesji w dniu 9.11.2012 roku

 • pdf Nr_XXIV_201_12.pdf - w sprawie powołania komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania na wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXIV_202_12.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXIV_203_12.pdf - w sprawie powołania komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania na wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXIV_204_12.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXIV_205_12.pdf - w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Jerzego Wijaty z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXIV_206_12.pdf - w sprawie odwołania Przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXIV_207_12.pdf - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXIV_208_12.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXIV_209_12.pdf - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2013 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2013 rok
 • pdf Nr_XXIV_210_12.pdf - w sprawie przyjęcia do realizacji Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
 • pdf Nr_XXIV_211_12.pdf - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Opoczno na lata 2013-2015
 • pdf Nr_XXIV_212_12.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obr. Kolonia Libiszów
 • pdf Nr_XXIV_213_12.pdf - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2013
 • pdf Nr_XXIV_214_12.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • pdf Nr_XXIV_215_12.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych
 • pdf Nr_XXIV_216_12.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • pdf Nr_XXIV_217_12.pdf - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXIV_218_12.pdf - w sprawie postanowienia o odbieraniu komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
 • pdf Nr_XXIV_219_12.pdf - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik
 • pdf Nr_XXIV_220_12.pdf - w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Nr_XXIV_221_12.pdf - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • pdf Nr_XXIV_222_12.pdf - w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
 • pdf Nr_XXIV_223_12.pdf - w sprawie podziału Gminy opoczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • pdf Nr_XXIV_224_12.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2012-2020
 • pdf Nr_XXIV_225_12.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012
 • pdf Nr_XXIV_226_12.pdf - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Protokoły

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-03-08 12:52 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-03-08 12:52 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 17:53 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński