Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXV sesji w dniu 30.10.2020 roku

 • pdf Nr_XXV_258_2020.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 • pdf Nr_XXV_259_2020.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2019-2021
 • pdf Nr_XXV_260_2020.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2024
 • pdf Nr_XXV_261_2020.pdf - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2021
 • pdf Nr_XXV_262_2020.pdf - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • pdf Nr_XXV_263_2020.pdf - w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Sielec dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2021 roku
 • pdf Nr_XXV_264_2020.pdf - w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Bielowice dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2021 roku
 • pdf Nr_XXV_265_2020.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020-2035
 • pdf Nr_XXV_266_2020.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Nr_XXV_267_2020.pdf - w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem wyznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6
 • pdf Nr_XXV_268_2020.pdf - w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek podziału
 • pdf Nr_XXV_269_2020.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie obr.23, stanowiącej własność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXV_270_2020.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień przez Gminę Opoczno w sprawie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie
 • pdf Nr_XXV_271_2020.pdf - w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2021 rok" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2021 rok"
 • pdf Nr_XXV_272_2020.pdf - w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół Nr XXV/2020 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 30 października 2020r.
 • pdf Komisja rewizyjna.pdf - Protokół Nr 9/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 13 października 2020r.
 • pdf Komisja budżetowa.pdf - Protokół Nr 9/2020 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 października 2020r.
 • pdf Komisja rolnictwa.pdf - Protokół Nr 9/2020 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 października 2020r.
 • pdf Komisja rodziny.pdf - Protokół Nr 9/2020 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2020r.
 • pdf Komisja oświaty.pdf - Protokół Nr 9/2020 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2020r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2020-11-03 15:44 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2020-11-03 15:44 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2020-12-08 15:41 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska