Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXIII sesji w dniu 30.06.2017 roku

 • pdf Nr_XXXIII_375_2017.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2016 rok
 • pdf Nr_XXXIII_376_2017.pdf - w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_XXXIII_377_2017.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 - 2029
 • pdf Nr_XXXIII_378_2017.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Nr_XXXIII_379_2017.pdf - w sprawie przejęcia prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_XXXIII_380_2017.pdf - w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta i gminy Opoczno oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
 • pdf Nr_XXXIII_381_2017.pdf - w sprawie przygotowania projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXXIII_382_2017.pdf - w sprawie zmiany nazw ulic w Opocznie
 • pdf Nr_XXXIII_383_2017.pdf - w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej wymiany źródeł ciepła na obszarze miasta Opoczno w ramach Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w mieście Opoczno
 • pdf Nr_XXXIII_384_2017.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Opoczyńskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Opoczyński Przedszkola Specjalnego w Opocznie

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 2 czerwca 2017 r.
 • pdf Sesja_2.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 27 kwietnia 2017 r.
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznejz dnia 26 kwietnia 2017 r.
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej w dniu 12 maja 2017 r.
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Zdrowia, Opieki Społecznej Oświaty, Kulturyz dnia 9 maja 2017 r.
 • pdf Komisja_6.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 10 maja 2017 r.
 • pdf Komisja_7.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 24 kwietnia 2017 r.
 • pdf Komisja_8.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 17 maja 2017 r.
 • pdf Komisja_9.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Oświaty, Kultury z dnia 26 kwietnia 2017 r.
 • pdf Komisja_10.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 24 maja 2017 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2017-07-04 08:09 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2017-07-04 08:09 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2017-09-05 12:11 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński