Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXVII sesji w dniu 27.10.2017 roku

 • pdf Nr_XXXVII_401_2017.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Caro TeamOpoczno
 • pdf Nr_XXXVII_402_2017.pdf - w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych
 • pdf Nr_XXXVII_403_2017.pdf - w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych skierowanych z Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXXVII_404_2017.pdf - w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 • pdf Nr_XXXVII_405_2017.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 2 lat
 • pdf Nr_XXXVII_406_2017.pdf - w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
 • pdf Nr_XXXVII_407_2017.pdf - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opocznow roku 2018
 • pdf Nr_XXXVII_408_2017.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXXVII_409_2017.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXXVII_410_2017.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXXVII_411_2017.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 - 2029
 • pdf Nr_XXXVII_412_2017.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Nr_XXXVII_413_2017.pdf - w sprawie nadania nazwy rondu przy zbiegu ulic: Partyzantów i Edmunda Biernackiego
 • pdf Nr_XXXVII_414_2017.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowejw Opocznie
 • pdf Nr_XXXVII_415_2017.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami:Waryńskiego, 17 Stycznia, rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miastaod strony południowo-wschodniej
 • pdf Nr_XXXVII_416_2017.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_XXXVII_417_2017.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury
 • pdf Nr_XXXVII_418_2017.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej

Protokoły

 • pdf Sesja_1.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 sierpnia 2017 r.
 • pdf Sesja_2.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 sierpnia 2017 r.
 • pdf Sesja_3.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 9 października 2017 r.
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 21 sierpnia 2017 r.
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 22 sierpnia 2017 r.
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 22 sierpnia 2017 r.
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kulturyz dnia 23 sierpnia 2017 r.
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznejz dnia 23 sierpnia 2017 r.
 • pdf Komisja_6.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiskai Przestrzegania Prawaz dnia 5 września 2017 r.
 • pdf Komisja_7.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury w dniu 6 września 2017 r.
 • pdf Komisja_8.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej w dniu 7 września 2017 r.
 • pdf Komisja_9.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 19 września 2017 r.
 • pdf Komisja_10.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 22 września 2017 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2017-10-30 12:56 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2017-10-30 12:56 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2022-01-19 09:14 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska