Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXVIII sesji w dniu 28.10.2021 roku

 • pdf XXXVIII_406_2021.pdf - w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie zlokalizowanej w Libiszowie oraz zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie
 • pdf XXXVIII_407_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf XXXVIII_408_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie
 • pdf XXXVIII_409_2021.pdf - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2021
 • pdf XXXVIII_410_2021.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2037
 • pdf XXXVIII_411_2021.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021
 • pdf XXXVIII_412_2021.pdf - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2022
 • pdf XXXVIII_413_2021.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf XXXVIII_414_2021.pdf - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • pdf XXXVIII_415_2021.pdf - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • pdf XXXVIII_416_2021.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 • pdf XXXVIII_417_2021.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Opoczno w formie aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie
 • pdf XXXVIII_418_2021.pdf - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 • pdf XXXVIII_419_2021.pdf - w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Opoczna
 • pdf XXXVIII_420_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowierdzialnością
 • pdf XXXVIII_421_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opocznie
 • pdf XXXVIII_422_2021.pdf - w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół Nr XXXVIII/2021 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2021r.
 • pdf Komisja budżetowa.pdf - Protokół Nr 10/2021 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 października 2021r.
 • pdf Komisja rolnictwa.pdf - Protokół Nr 10/2021 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 października 2021r.
 • pdf Komisja komunalna.pdf - Protokół Nr 10/2021 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 października 2021r.
 • pdf Komisja rewizyjna.pdf - Protokół Nr 10/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 26 października 2021r.
 • pdf Komisja skarg.pdf - Protokół Nr 8/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 26 października 2021r.
 • pdf Komisja oświaty.pdf - Protokół Nr 10/2021 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 października 2021r.
 • pdf Komisja rodziny.pdf - Protokół Nr 10/2021 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 października 2021r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2021-10-29 10:16 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2021-10-29 10:16 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2021-12-01 13:33 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska