Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XIX sesji w dniu 18.03.2016 roku

 • pdf Nr_XIX_164_2016.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Rejonowe Koło Pszczelarzy w Opocznie
 • pdf Nr_XIX_165_2016.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Ludowy KlubSportowy „Kaja" Opoczno
 • pdf Nr_XIX_166_2016.pdf - w sprawie upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia w imieniu Gminy Opoczno porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań z zakresu lokalnegotransportu zbiorowego
 • pdf Nr_XIX_167_2016.pdf - w sprawie zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury im. T. Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_XIX_168_2016.pdf - w sprawie przejęcia prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_XIX_169_2016.pdf - w sprawie przejęcia prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do zasobu mieniakomunalnego
 • pdf Nr_XIX_170_2016.pdf - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi
 • pdf Nr_XIX_171_2016.pdf - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XIX_172_2016.pdf - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest GminaOpoczno oraz warunków i zasad korzystania z nich
 • pdf Nr_XIX_173_2016.pdf - w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2016"
 • pdf Nr_XIX_174_2016.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztówpodróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XIX_175_2016.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 - 2029
 • pdf Nr_XIX_176_2016.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych dla policji
 • pdf Nr_XIX_177_2016.pdf - w sprawie zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2016
 • pdf Nr_XIX_178_2016.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Nr_XIX_179_2016.pdf - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Sobawiny
 • pdf Nr_XIX_180_2016.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej"
 • pdf Nr_XIX_181_2016.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej"
 • pdf Nr_XIX_182_2016.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej"
 • pdf Nr_XIX_183_2016.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej"
 • pdf Nr_XIX_184_2016.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej"
 • pdf Nr_XIX_185_2016.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej"
 • pdf Nr_XIX_186_2016.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej"
 • pdf Nr_XIX_187_2016.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej"
 • pdf Nr_XIX_188_2016.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru. w Woli Załężnej"
 • pdf Nr_XIX_189_2016.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej"
 • pdf Nr_XIX_190_2016.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej"
 • pdf Nr_XIX_191_2016.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej"
 • pdf Nr_XIX_192_2016.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej"
 • pdf Nr_XIX_193_2016.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej"
 • pdf Nr_XIX_194_2016.pdf - w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2016 r.
 • pdf Sesja_2.pdf - Protokół z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 1 marca 2016 roku
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 25 stycznia 2016 r.
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa w dniu 26 stycznia 2016 r.
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 25 stycznia 2016 r.
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług w dniu 26 stycznia 2016 r.
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kulturyw dniu 27 stycznia 2016 r.
 • pdf Komisja_6.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury w dniu 4 lutego 2016 r.
 • pdf Komisja_7.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznejz dnia 15 lutego 2016 r.
 • pdf Komisja_8.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług w dniu 16 luty 2016 r.
 • pdf Komisja_9.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa w dniu 3 lutego 2016 r.
 • pdf Komisja_10.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 9 lutego 2016 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2016-03-22 08:39 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2016-03-22 08:39 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-04-13 11:15 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński