Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XIX sesji w dniu 28.04.2020 roku

 • pdf Nr_XIX_194_2020.pdf - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2020
 • pdf Nr_XIX_195_2020.pdf - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie
 • pdf Nr_XIX_196_2020.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 - 2035
 • pdf Nr_XIX_197_2020.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Nr_XIX_198_2020.pdf - w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Opoczno i jej jednostkom organizacyjnym
 • pdf Nr_XIX_199_2020.pdf - zmieniająca uchwalę nr XV/165/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XIX_200_2020.pdf - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych - usługi, pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
 • pdf Nr_XIX_201_2020.pdf - w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 • pdf Nr_XIX_202_2020.pdf - uchylająca uchwalę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
 • pdf Nr_XIX_203_2020.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Tomaszów Mazowiecki dotyczącego realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia
 • pdf Nr_XIX_204_2020.pdf - w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Opoczno w ramach procedury repatriacyjnej nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów
 • pdf Nr_XIX_205_2020.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Opoczno darowizny nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Kolonia Ziębów
 • pdf Nr_XIX_206_2020.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie obr. 15, stanowiącej własność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XIX_207_2020.pdf - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Nr_XIX_208_2020.pdf - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XIX_209_2020.pdf - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Opoczno i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Nr_XIX_210_2020.pdf - w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
 • pdf Nr_XIX_211_2020.pdf - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XIX_212_2020.pdf - w sprawie użytków ekologicznych na terenie gminy Opoczno

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół Nr XIX/2020 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 kwietnia 2020 r.
 • pdf Komisja budżetowa.pdf - Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 kwietnia 2020 r.
 • pdf Komisja oświaty.pdf - Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 kwietnia 2020 r.
 • pdf Komisja rolnictwa.pdf - Protokół Nr 3/2020 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 kwietnia 2020 r.
 • pdf Komisja rodziny.pdf - Protokół Nr 3/2020 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 23 kwietnia 2020 r.
 • pdf Komisja komunalna.pdf - Protokół Nr 3/2020 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 kwietnia 2020 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2020-04-30 10:09 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2020-04-30 10:09 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2020-07-16 08:48 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk