Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXIX sesji w dniu 29.04.2010 roku

 • pdf Nr_XXXIX_345_10.pdf - w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opoczna z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 rok
 • pdf Nr_XXXIX_346_10.pdf - w sprawie przejęcia działek połozonych w obr. Mroczków Duży i Różanna do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_XXXIX_347_10.pdf - w sprawie określenia zasad ustalenia, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXXIX_348_10.pdf - w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy opoczno w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • pdf Nr_XXXIX_349_10.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XL/238/02 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie podziału Gminy opoczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - UCHWAŁA UCHYLONA
 • pdf Nr_XXXIX_350_10.pdf - w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2010
 • pdf Nr_XXXIX_351_10.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na 2010 rok
 • pdf Nr_XXXIX_352_10.pdf - w sprawie utworzenia obwodu do głosowania Nr 25 w Szpitalu Powiatowym w Opocznie
 • pdf Nr_XXXIX_353_10.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/06 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXXIX_354_10.pdf - w sprawie nałożenia świadczenia usług publicznych w gospodarce odpadami przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie
 • pdf Nr_XXXIX_355_10.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminami powiatu opoczyńskiego porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia Gminie Opoczno zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
 • pdf Nr_XXXIX_356_10.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Gowarczów porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Opoczno zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
 • pdf Nr_XXXIX_357_10.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Gielniów porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Opoczno zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
 • pdf Nr_XXXIX_358_10.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Tomaszów Mazowiecki porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Opoczno zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
 • pdf Nr_XXXIX_359_10.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Inowłódz porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Opoczno zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
 • pdf Nr_XXXIX_360_10.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Fałków porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Opoczno zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
 • pdf Nr_XXXIX_361_10.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Aleksandrów porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Opoczno zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2010-05-18 14:53 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2010-05-18 14:53 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 16:22 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński